ΕΡΓΑΣΙΑ-ERGASIA-Jobs-5

ΚΟΖΑΝΗ – ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ – Ανακοίνωση για την πρόσληψη καλλιτεχνικού μουσικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία, συνολικού αριθμού δεκατριών (13) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Ωδείου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Βοΐου και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Κωδικός θέσηςΥπηρεσίαΈδρα υπηρεσίαςΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμός ατόμων
101Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας, Αλλη­λεγγύης, Παιδείας και Πολιτισμού Δ. ΒοΐουΣιάτισταΔΕ Μουσικών ΠιάνουΑπό την υπογραφή της σύμβασης έως 8 μήνες2
102Ν. Π. Δ. Δ. Κοινωνικής Προστασίας, Άλλη-λεγγύης, Παιδείας και Πολιτισμού Δ. ΒοΐουΣιάτισταΠΕ Μουσικός (Θεωρίας, Αρμονίας)Από την υπογραφή της σύμβασης έως 8 μήνες1
103Ν. Π. Δ. Δ. Κοινωνικής Προστασίας, Άλλη-λεγγύης, Παιδείας και Πολιτισμού Δ. ΒοΐουΣιάτισταΔΕ Μουσικός Βιολιού-ΒιόλαςΑπό την υπογραφή της σύμβασης έως 8 μήνες1
104Ν. Π. Δ. Δ. Κοινωνικής Προστασίας, Άλλη-λεγγύης, Παιδείας και Πολιτισμού Δ. ΒοΐουΣιάτισταΔΕ Μουσικός Φλογέρας-ΦλάουτουΑπό την υπογραφή της σύμβασης έως 8 μήνες1
105Ν. Π. Δ. Δ. Κοινωνικής Προστασίας, Άλλη-λεγγύης, Παιδείας και Πολιτισμού Δ. ΒοΐουΣιάτισταΔΕ Μουσικός Ηλεκτρικής ΚιθάραςΗλεκτρικού ΜπάσουΑπό την υπογραφή της σύμβασης έως 8 μήνες1
106Ν. Π. Δ. Δ. Κοινωνικής Προστασίας, Άλλη-λεγγύης, Παιδείας και Πολιτισμού Δ. ΒοΐουΣιάτισταΔΕ Μουσικός ΝτραμςΑπό την υπογραφή της σύμβασης έως 8 μήνες1
107Ν. Π. Δ. Δ. Κοινωνικής Προστασίας, Άλλη-λεγγύης, Παιδείας και Πολιτισμού Δ. ΒοΐουΣιάτισταΔΕ Μουσικός ΚιθάραςΑπό την υπογραφή της σύμβασης έως 8 μήνες2
108Ν. Π. Δ. Δ. Κοινωνικής Προστασίας, Άλλη-λεγγύης, Παιδείας και Πολιτισμού Δ. ΒοΐουΣιάτισταΔΕ Μουσικός ΜπουζουκιούΑπό την υπογραφή της σύμβασης έως 8 μήνες1
109Ν. Π. Δ. Δ. Κοινωνικής Προστασίας, Άλλη-λεγγύης, Παιδείας και Πολιτισμού Δ. ΒοΐουΣιάτισταΔΕ Μουσικός Κλαρινέτου ΣαξόφωνουΑπό την υπογραφή της σύμβασης έως 8 μήνες1
110Ν. Π. Δ. Δ. Κοινωνικής Προστασίας, Άλλη-λεγγύης, Παιδείας και Πολιτισμού Δ. ΒοΐουΣιάτισταΔΕ Μουσικός ΤρομπέταςΑπό την υπογραφή της σύμβασης έως 8 μήνες1
111Ν. Π. Δ. Δ. Κοινωνικής Προστασίας, Άλλη-λεγγύης, Παιδείας και Πολιτισμού Δ. ΒοΐουΣιάτισταΔΕ Μουσικός (Μονωδίας-Προπαιδείας)Από την υπογραφή της σύμβασης έως 8 μήνες1

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικό Ωδείο Σιάτιστας, Αθ. Στρακαλή 2, Τ.Κ. 50300, (τηλ. επικοινωνίας: 24650 22208). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων, τα ακόλουθα, νομίμως επικυρωμένα, δικαιολογητικά:
1) Αίτηση
2) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
3) Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών.
4) Σύντομο βιογραφικό
5) Αποδεικτικά προϋπηρεσίας στο αντικείμενο
6) Πιστοποιητικό εντοπιότητας
7) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
8) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνονται:

τα γενικά προσόντα πρόσληψης που αναφέρονται παραπάνω και ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση, δικαστική αντίληψη, ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση και δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο βούλευμα για κάποιο από τα εγκλήματα που αναφέρονται στο αρθ.22 του ΠΔ 611/77 (άρθρο 8 του Ν. 3528/2007, Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.) έστω και αν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, όπως και αν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της περιλήψεως της προκήρυξης σε μία τοπική εφημερίδα και της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, (από 07/10/2015 έως 16/10/2015) τις ώρες 10:00 έως 13:30.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις