ΕΡΓΑΣΙΑ-ΕERGASIA-VIOGRAFIKO

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας-Μουσείο Γ.Ι.Κατσίγρα

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.2190/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 του ν.3833/2010,σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄ Β΄ και Γ΄ του ν.2190/94 «οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητά τους».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ 87/Α΄/762010)

3. Την υπ’ αριθ. 15/2015 Απόφαση Δ.Σ. Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ. η οποία επικυρώθηκε με τη    με αριθμ.πρωτ: οικ.8602/99560 απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη δώδεκα(12) δασκάλων στο Ελεύθερο Εργαστήρι Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών , με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας οκτώ(8) μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3812/2009 όπως ισχύει ,τις διατάξεις της παρ.14 του άρθρου 12 του Ν.4071/2012 και το άρθρο 6 του Ν.2527/1997 , όπως αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα:

 

                 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ        ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
Δάσκαλοι στα εργαστήρια ζωγραφικής -ζωγράφοι  ΠΕ   Δέκα (10)
Δάσκαλος στα εργαστήρια κεραμικής-κεραμίστας  ΔΕ   ΄Ενας (1)
Δάσκαλος στο εργαστήρι χαρακτικής-χαράκτης ΠΕ    Ένας(1)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Α. Για την κατηγορία ΠΕ, ομώνυμος τίτλος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης  ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

Β. Για την κατηγορία ΔΕ, ομώνυμος τίτλος τεχνικού-επαγγελματικού Λυκείου-Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών ή ισότιμος τίτλος σχολών αλλοδαπής.

Γ. Για όλες τις κατηγορίες απαιτείται εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, τουλάχιστον ενός έτους.

Δ. Σε περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι με τα παραπάνω προσόντα, θα προχωρήσουμε στην πρόσληψη υποψηφίων χωρίς εμπειρία , κατόπιν δημόσιας κλήρωσης λόγω ισοβαθμίας.

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

  1. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
  2. Να έχουν Υγεία και φυσική κατάσταση που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία προσλαμβάνονται.
  3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (ποινική καταδίκη, υποδίκια στέρηση ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση).

Σημείωση :Η ανικανότητα προς πρόσληψη αίρεται μόνο με την έκδοση, του κατά το άρθρο 47 παρ.1 Συντάγματος, Διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Αίτηση
  2. Απαιτούμενος τίτλος σπουδών
  3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  4. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
  5. Υπεύθυνη Δήλωση ,που να δηλώνεται ο χρόνος εμπειρίας σε αντίστοιχη ειδικότητα, ο οποίος θα καλύπτεται από ασφαλιστικό φορέα.

Η ανωτέρω βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ,θα προσκομιστεί μόνο από τους επιτυχόντες , μετά την ανάρτηση του πίνακα κατάταξης.

6.   Υπεύθυνη δήλωση κατά του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το

Άρθρο 16 του υπαλληλικού Κώδικα:

α. Δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για

κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία),απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία,

απιστία δικηγόρου, δωροδοκία,  απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση

καθήκοντος, καθ΄υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για

οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής

εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

β. ότι μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για

κακούργημα ή πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό

έχει παραγραφεί.

γ .ότι δεν έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και

για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

δ. ότι δεν τελούν υπό στέρηση ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση(πλήρη

ή μερική)και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

 

Η κατάταξη θα γίνει για όλες τις ειδικότητες, βάσει της εμπειρίας κατά φθί –

νουσα  σειρά.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο κατάστημα της Δημοτικής Πινακοθήκης Λά-

ρισας  -Γ.Παπανδρέου 2  από 5/10 έως και 9/10/2015.

 

Η παρούσα να αναρτηθεί στο Κατάστημα της Δημοτικής Πινακοθήκης  Λά-

ρισας-Μουσείο Γ.Ι.Κατσίγρα  στις 29/9/2015, στην ιστοσελίδα της Δ.Π.Λ.-

Μ.Γ.Ι.Κ. , στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαρισαίων και θα δημοσιευτεί σε

τοπική εφημερίδα.

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ