ΕΡΓΑΣΙΑ-ERGASIA-art-time-job-vacancies

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων για την κάλυψη δώδεκα (12) θέσεων εργατών-εργατριών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Δυνάμει της απόφασης 494/27-5-2014 του Ταμείου Διοίκησης και Διαχείρισης Πανεπιστημιακών, προκηρύσσονται οι ακόλουθες δώδεκα (12) θέσεις για τις ανάγκες λειτουργίας του Πανεπιστημιακού Δάσους Περτουλίου:

Κωδικός θέσης

Ειδικότητα

Μέγιστη διάρκεια-διάστημα

Αριθμός ατόμων

1

ΥΕ Εργατών

Ιουλίου Αυγούστου

1

2

ΥΕ Εργατών

Ιουλίου Αυγούστου

1

J

ΥΕ Εργατών

Ιουλίου

1

4

ΥΕ Εργατών

Ιουλίου

1

5

ΥΕ Εργατών

Ιουλίου

1

6

ΥΕ Εργατών

Ιουλίου

1

7

ΥΕ Εργατών

Ιουλίου

1

8

ΥΕ Εργατών

Αυγούστου

1

9

ΥΕ Εργατών

Αυγούστου

1

10

ΥΕ Εργατών

Αυγούστου

1

11

ΥΕ Εργατών

Αυγούστου

1

12

ΥΕ Εργατών

Αυγούστου

1

Περιγραφή θέσης εργασίας:
Θέσεις 1-2: Για δασεργατικές δραστηριότητες, συντήρηση οικοδομικών εγκαταστάσεων, τεχνικές εργασίες, επιδιορθώσεις, χειρισμός αλυσοπρίονου, κοπή-μεταφορά-αποθήκευση-ταξινόμηση καυσοξύλων κλπ φορτίων, οδοποΐϊα-συντήρηση δρόμων, οικοδομικές εργασίες κλπ Θέσεις 3-12: Για εργασίες καθαριότητας Γενικά προσόντα:
I) ηλικία 18-65 ετών, II) καλή κατάσταση υγείας και φυσική καταλληλότητα αντίστοιχη των απαιτήσεων που απορρέουν από την ως άνω περιγραφή των θέσεων εργασίας Ειδικά προσόντα:
Εμπειρία εργασιών• σχετικών με τη λειτουργία του Πανεπιστημιακού Δάσους και των εγκαταστάσεών του Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 1) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας δυο όψεων), 2) υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος: α) είναι άνεργος κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης (ή κάρτα ανεργίας), β) δεν έχει κώλυμα κατά το αρ. 8 του Υπαλλ. Κωδ. ή άλλο κώλυμα πρόσληψης, γ) δεν απασχολήθηκε στο Δημόσιο (ή αν απασχολήθηκε, σε ποια υπηρεσία), δ) πληρεί τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μονίμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3 584/07, 3) πιστ. οικογ. Κατάστασης από οικείο ΟΤΑ. 4) πιστ. μόνιμης κατοικίας από οικείο OTA (Ν.2647/98, αρ.4. παρ.5), 5) δικαιολογητικά ε μπειρίας-ένση μα.

Προθεσμία, τόπος και τρόπος υποβολής αιτήσεων:
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ήμερων από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δασαρχείου Περτουλίου. Μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δασαρχείου Περτουλίου (Περτούλι) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Σημειώνεται η προτεραιότητα προτίμησης.

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις