ΚΟΖΑΝΗ – ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ – Ο Πρόεδρος του ΝΠ∆∆ «Κοινωνικής Πολιτικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης & Παιδείας» ανακοινώνει τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε συνολικά δέκα (10) άτοµα για την εκτέλεση του έργου «Εύρυθµη λειτουργία του ∆ηµοτικού Ωδείου» συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύµβασης έως 30-06-2016

ΕΡΓΑΣΙΑ-ERGASIA-_jobs_announcement

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε
αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση
φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή,
στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.∆.∆ «ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π» ∆ήµου
Εορδαίας, 25ης Μαρτίου 15, 50200 Πτολεµαϊδα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού
του Ν.Π.∆.∆. (τηλ. επικοινωνίας: 2463350119). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων
ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο
φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των
υποψηφίων

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα πραγµατοποιηθεί µέσα σε προθεσµία δέκα
(10) ηµερολογιακών ηµερών από την εποµένη της δηµοσίευσης της παρούσας σε δύο ηµερήσιες
εφηµερίδες και συγκεκριµένα από 8/10/2015 έως και 17/10/2015. .
Παραλαβή των αιτήσεων θα γίνεται καθηµερινά τις εργάσιµες ηµέρες ∆ευτέρα-Παρασκευή
και ώρες από 9.00 π.µ έως 13.00 µ.µ.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Επίσης: 25 θέσεις εργασίας (ΙΔΟΧ) στο Δημοτικό Ωδείο Πτολεµαϊδας

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις