ΕΡΓΑΣΙΑ-ERGASIA-G_Jobs_banner

ΒΟΙΩΤΙΑ – ΛΙΒΑΔΕΙΑ – Ο Δήμος Λεβαδέων ύστερα από την υπ’ αριθ. 182/2015 απόφαση του Δ.Σ, και την
4156/100065/15-6-2015 επικυρωτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα (10)
ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών του Δήμου σε ότι αφορά δράσεις πολιτικής
προστασίας για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά
τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:

9 Εργάτες Γενικών Καθηκόντων
1 Χειριστής προωθητικού μηχανήματος (γκρέιντερ)

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα
εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. Φωτοαντίγραφο της άδειας χειριστή στην περίπτωση που απαιτείται.
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που
προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν.
3584/07.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν μέχρι και την Τρίτη 23-6-2015
αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στα γραφεία του Δήμου Λεβαδέων
(Δ/νση: Σοφοκλέους 15, Λιβαδειά, ΤΚ 32100, τηλ: 2261350833) και αρμόδιος για
την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Γκικόπουλος κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες.