ΕΡΓΑΣΙΑ-ERGASIA-Job-Search

ΦΩΚΙΔΑ – ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ – Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας , συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, για την αντιμετώπιση των αναγκών προστασίας των λουομένων ναυαγοσωστικής κάλυψης και για λόγους πυρασφάλειας της υπηρεσίας καθαριότητας για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο:

Α/αΕιδικότηταΑριθμός ατόμωνΤυπικά προσόνταΧρονική διάρκεια
1

Εργατών

καθαριότητας

(προσωπικό

καθαριότητας

ΟΤΑ)

5Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους ν. 3584/20072 μήνες
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 εως 65 ετών
2ΠΕ ή ΔΕ Ναυαγοσώστες5

Α.ΓΙΑ ΠΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ειδικότητας Κολύμβησης ή Υδατοσφαίρισης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

β) Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.

Β.ΓΙΑ ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμι ας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

β)Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.

2 μήνες

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά
1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του α’ μέρους του ν. 3584/2007.

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο εντός δωδεκαμήνου

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση
στα γραφεία του Δήμου Δωρίδος (στο Λιδωρίκι) και στις έδρες των υπολοίπων τριών Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Δωρίδος : Ευπαλίου ( στο Ευπάλιο) , Βαρδουσίων (στο Κροκύλειο) και Τολοφώνος (στην Ερατεινή) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέσα σε προθεσμία πέντε (05) εργάσιμων ημερών από την ανάρτησή της στο Δημοτικό κατάστημα ήτοι από 18 -6-2015 ημέρα Πέμπτη εως και 24-6-2015 ημέρα Τετάρτη Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2266350300 αρμόδια υπάλληλος κ. Δούκα Θεοδώρα

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις