00-ΕΡΓΑΣΙΑ-EGRG0007

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ»
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών ενός (1) ατόμου για την κάλυψη των
κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών του Δημοτικού Βρεφοκομείου
Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη

1 Βοηθός Μαγείρου ΥΕ

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το Παράρτημα Ανακοινώσεων
Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου με σήμανση έκδοσης «23-1-2015»
α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· και β) μέσω του δικτυακού
τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της διαδρομής:
Κεντρική σελίδα – Έντυπα αιτήσεων – Διαγωνισμών φορέων – Εποχικού
(ΣΟΧ).
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την
υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους
θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικό
Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ», 28ης Οκτωβρίου 99,
Θεσσαλονίκη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8.30 π.μ. έως 2.30 μ.μ.
Πληροφορίες: Μαρίνα Τσάκωνα, τηλ. επικοινωνίας: 2310932601 και
2310911600).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 7-7-2015 μέχρι και 13-7-2015

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: εδώ

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις