ΕΡΓΑΣΙΑ-ERGASIA-Looking_For_Job_5000298

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (2μηνα), ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα

1 Χειριστής Μηχανημάτων έργου (JCB)

για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της
Δ.Ε.Υ.Α.

Η πρόσληψη κρίνεται αναγκαία προκειμένου να καλυφθούν άμεσα οι έκτακτες ανάγκες
από την κατασκευή των έργων αποχέτευσης στη Δ.Ε. Βασιλικών ώστε να μην υπάρξουν
εκτεταμένα προβλήματα στην υδροδότηση των καταναλωτών, έχοντας υπόψη τόσο του
γεγονότος ότι η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης αδυνατεί να τις αντιμετωπίσει με το υφιστάμενο
προσωπικό καθώς αυτό δεν έχει ενισχυθεί με επιπλέον προσωπικό οποιασδήποτε
ειδικότητας μετά την επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α. (ν.3852/2010),
η οποία το επιβάρυνε με επιπλέον καθήκοντα όσο και του γεγονότος ότι ήδη ο όγκος
των εργασιών είναι αυξημένος ενόψει και της θερινής περιόδου.
Απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος στις ειδικότητες που απαιτούνται (Χειριστής
Μηχανημάτων έργου (JCB), Δ.Ε.)
γ)Οποιοδήποτε Απολυτήριος Τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
ή οποιοσδήποτε Απολυτήριος Τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μαζί με την αίτηση να προσκομίσουν και
α) φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας καθώς και
β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 που να δηλώνει ότι δεν έχει
κώλυμα πρόσληψης λόγω παράτασης ή σύναψης νέας σύμβασης με τη Δ.Ε.Υ.Α. μέσα
σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται με
αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης, για την οποία ο υπάλληλος πρόκειται να
προσληφθεί και προς τα πίσω.

Αιτήσεις μπορούν να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.
Θέρμης και συγκεκριμένα στις κ. Σφυριδάκη Παρασκευή & Καραμβαλάση Γεωργία
(τηλ.2310-460.536 & 460.534) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 22-07-2015
έως και 27-07-2015.

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις