ΕΡΓΑΣΙΑ-ERGASIA-cjob8

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Κ.Ε.ΔΗ.Θ.
λαμβάνοντας υπόψη:
1) την υπ’ αριθ. 5/13ης/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης,
2) την υπ’ αριθ. 103333+101772 εισηγητική έκθεση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης
3) την με Α.Π. 49125/2014 έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου από το Υπουργείο Εσωτερικών, Γενική Δ/νση Αποκεντρωμένης & Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, Δ/νση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου
4) τον Κανονισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης,
ανακοινώνει
την πρόσληψη εκπαιδευτικού – διδακτικού προσωπικού για τη λειτουργία των τμημάτων των δομών ΚΔΑΠ
(Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών) της επιχείρησης για το τρέχον σχολικό έτος, με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, συνολικού αριθμού ενός (1)
ατόμου για την παρακάτω ειδικότητα, με τα αντίστοιχα τυπικά και ειδικά προσόντα, καθώς και χρονική
διάρκεια σύμβασης.

1 ΠΕ με εξειδίκευση στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση τουλάχιστον ενός έτους

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν συμμετοχή συμπληρώνοντας αίτηση, συνοδευόμενη με τα εξής υποχρεωτικά
δικαιολογητικά:
1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου
σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι
κείμενες διατάξεις (άρθρο 29 ΠΔ 50/2001 και Ν.148/11914) και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ .
3. Βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας / προϋπηρεσίας εφόσον υπάρχει
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5. Φωτοαντίγραφο κάρτας ανεργίας σε ισχύ
6. Βιογραφικό σημείωμα
7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία δηλώνεται:
α) Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη
β) Ότι δεν παραπέμφηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο έγκλημα
έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του
κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα
γ) αν υπηρετεί ή υπηρέτησε με οποιαδήποτε ειδικότητα στο Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ εφόσον δεν
αποχώρησε από την υπηρεσία για κάποια αιτία.
δ) η εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία
απαλλαγής.

ΕΠΙΛΟΓΗ- ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Η επιλογή των υποψήφιων θα γίνει από την επιτροπή επιλογής προσωπικού που συστάθηκε με την υπ’
αριθ. 2/13ης/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου
Θεσσαλονίκης. Οι πίνακες κατάταξης των υποψήφιων αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων της
επιχείρησης. Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις, ενώπιον
του Δ.Σ. της επιχείρησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία , η οποία λήγει μετά την πάροδο τριών (3)
ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την προκήρυξη καθώς και να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής
στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θεσσαλονίκης (Δ/νση: Μ. Κάλλας 23 και Κυδωνιών
γωνία) καθημερινά από 9:00 π.μ. έως 13:00μ.μ. Αρµόδιες υπάλληλοι για πληροφορίες καθώς και την
παραλαβή αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι οι: κα Ελένη Παπαδοπούλου και κα ∆ήµητρα
Πεδή.
Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία δέκα
(10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας σε δύο
ημερήσιες εφημερίδες του Νομού Θεσσαλονίκης.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις