ΕΡΓΑΣΙΑ-ERGASIA-cjob11

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ – Το Ν.Π.Δ.Δ. “Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας – Φροντίδας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης” προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη ενός ΠΕ Παθολόγου με σύμβαση μίσθωσης έργου για χρονικό διάστηµα από 14/10/2015 έως 13/10/2016, με αντικείμενο την ιατρική παρακολούθηση και την ηλεκτρονική συνταγογράφηση φαρµάκων και ιατρικών εξετάσεων των µελών των ΚΑΠΗ και των ωφελούµενων του προγράµµατος «Βοήθεια Στο Σπίτι», όποτε παρίσταται ανάγκη.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Πλ. ∆ηµαρχείου, Τρίλοφος Τ.Κ. 57500

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι από 28/9/15 έως και 7/10/15 εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Οι αιτήσεις θα συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά: • Βιογραφικό σηµείωµα • Τίτλοι σπουδών (Πτυχίο, ειδικότητα) • Βεβαίωση εγγραφής στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο • Αποδεικτικά επαγγελµατικής εµπειρίας • Αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας

Πληροφορίες: 23923 30221

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις