ΕΡΓΑΣΙΑ-ERGASIA-art-time-job-vacancies

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ την επαναπροκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου από 15/06/15 έως και 31/07/15 για την υλοποίηση του προγράµµατος ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ» στο ∆ηµοτικό Γυµναστήριο «Ν. Πέρκιζας» , ως κάτωθι:

Ένας (1) ΠΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
Α) Φωτοαντίγραφο των 2 όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας
Β) Τίτλο σπουδών
∆) Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους
µόνιµους υπαλλήλους του πρώτου µέρους του Ν. 3584/07 και δεν έχουν κώλυµα κατά το άρθρο
16 του υπαλληλικού κώδικα .
Ε) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυµα απασχόλησης στο ∆ηµόσιο εντός δωδεκαµήνου
ΣΤ) Υπεύθυνη δήλωση εκπαιδευτικής εµπειρίας ή σε συναφή κέντρα ή σε παιδικές
κατασκηνώσεις.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση στο ∆ήµο Χαλανδρίου, Αγίου Γεωργίου 30,
Χαλάνδρι, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Ιδ. ∆ικαίου προσωπικού, (τηλ. 2132023865 ,862,870).

Η κατάθεση των αιτήσεων θα διαρκέσει τρεις (3) ηµέρες , από την επόµενη της δηµοσίευσης της
ανακοίνωσης στον ηµερήσιο τύπο.

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις