ΕΡΓΑΣΙΑ-ERGASIA-k_64099045

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθµ. ΣΟΧ 1/2015
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Το Ν.Π.∆.∆ µε την επωνυµία «∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Σητείας»
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη προσωπικού, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου (η διάρκεια της οποίας δεν µπορεί να υπερβεί τους τρείς (3) µήνες συνολικά
µέσα σε συνολικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών), συνολικού αριθµού ενός (1)
ατόµου, για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών,
του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Σητείας , που εδρεύει στο ∆ήµο Σητείας

1 ΠΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ (εν ελλείψει ∆Ε) ή ΥΕ

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ
ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο
εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την
υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ηµοτικό
Λιµενικό Ταµείο Σητείας , Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9, Τ.Κ. 72 300, Σητεία, υπ’
όψη κυρίου Φουντουλάκη Ιωάννη (τηλ. επικοινωνίας: 2843340555).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των
αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο
οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι έξι (6) ηµέρες (υπολογιζόµενες
ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της
παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστηµα της υπηρεσίας
µας και στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος, εφόσον η ανάρτηση
είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες. Η ανωτέρω προθεσµία
λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ηµέρας και εάν αυτή είναι, κατά
νόµο, εξαιρετέα (δηµόσια αργία) ή µη εργάσιµη, τότε η λήξη της προθεσµίας
µετατίθεται την επόµενη εργάσιµη ηµέρα

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: εδώ

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις