ΕΡΓΑΣΙΑ-ERGASIA-jobs-growth

Ο Δήμος Ικαρίας ύστερα από την υπ’ αριθμ. 35/2015 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, και την υπ’ αριθμ. 23326/21-4-2015 απόφαση της Γενικής
Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,
Ανακοινώνει
Ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου, για χρονικό διάστημα δύο (2)
μηνών, προς κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Ικαρίας, όπως
παρακάτω :
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ : ΕΝΑ (1)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ : ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω
δικαιολογητικά :
1.- Απλό φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους
ταυτότητας.
2.- Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που
προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του
Ν. 3584/2007, καθώς και για τη μη ύπαρξη κωλύματος υπέρβασης της
2μηνης απασχόλησης μέσα σε συνολικό διάστημα 12 μηνών

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν υποβάλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Ικαρίας
στον Άγιο Κήρυκο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέσα σε προθεσμία τριών
(3) ημερών, λόγω του κατεπείγοντος από την επόμενη της ανάρτησης της
παρούσας ανακοίνωσης στο χώρο των ανακοινώσεων του Δήμου Ικαρίας (δηλ.
μέχρι και 5/6/2015)
Η πρόσληψη των ειδικοτήτων της παρούσας ανακοίνωσης δεν υπόκειται
σε κριτήρια και διαδικασία ΑΣΕΠ.

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις