ΕΡΓΑΣΙΑ-ERGASIA-cjob11

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Οργανισµού Πρόνοιας Ρόδου
Ανακοινώνει
Τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου (1) ενός ατόµου για την κάλυψη
αναγκών του ∆ηµοτικού Οργανισµού Πρόνοιας Ρόδου, που εδρεύει στη νήσο
Ρόδο του Νοµού ∆ωδεκανήσου, µε αντικείµενο την εκτέλεση του έργου:
«Προληπτική ιατρική στην κοινωνικά αποκλεισµένη περιοχή των Αγίων
Αποστόλων » συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) µηνών.

1 ΠΕ Ιατρού Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ
ΣΜΕ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο
από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη
από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της
υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ηµοτικός Οργανισµός Πρόνοιας Ρόδου,
Ερυθρού Σταυρού 6 , Τ.Κ.85100, Ρόδος, απευθύνοντάς την στο Τµήµα ∆ιοικητικών
Υπηρεσιών υπόψιν κας Τσαµπίκας Καλαµαρά (τηλ. επικοινωνίας: 22410-44600). Στην
περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων
κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την
αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες
ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της
παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστηµα της υπηρεσίας
µας και στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού ή κοινοτικού καταστήµατος, εφόσον η
ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες. Η ανωτέρω
προθεσµία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ηµέρας και εάν αυτή
είναι, κατά νόµο, εξαιρετέα (δηµόσια αργία) ή µη εργάσιµη, τότε η λήξη της
προθεσµίας µετατίθεται την επόµενη εργάσιµη ηµέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: εδώ

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις