ΕΡΓΑΣΙΑ-ERGASIA-Jobs-Offered

ΘΗΡΑ – ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ – ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ» μετά την με αρ. 23/2015
απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου περί πρόσληψης εποχικού προσωπικού με σύμβαση ορισμένου
χρόνου δίμηνης διάρκειας και την με ΑΠ 53966, 7/8/2015 απόφαση του Γ. Γ. Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου περί πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, ανακοινώνει ότι προκηρύσσει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου
προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα:

1 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας-Οικ. Βοηθού

Η πρόσληψη θα είναι διάρκειας δύο (2) μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1,
του Ν.3584/2007(Κ.Κ.Δ.Κ.Υ.), του άρθρ. 1 παρ. 2 εδάφ. ιε του Ν. 3812/2009 και του άρθρου 12 του
Ν. 4071/2012 και όλες τις λοιπές ισχύουσες.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής
δικαιολογητικά:
1.Αίτηση συμμετοχής
2.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
3. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
4.Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), (όχι χειρόγραφο)
5.Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), (όχι χειρόγραφο)
6.Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ (όχι χειρόγραφο)
7.Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού σύμφωνα με την παρ.2 του
αρθρ.169 του ν.3584/07

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. (ΚΤΙΡΙΟ ΔΑΠΠΟΣ,
κλειστό γυμναστήριο, Καρτεράδος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και από 8:00πμ έως 15:00μμ.Οι
ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά 18-20/08/2015.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις