ΕΡΓΑΣΙΑ-ERGASIA-cnterviewΡΓ

ΚΟΖΑΝΗ – ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ – Το ΝΠ∆∆ «Κοινωνικής Πολιτικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης & Παιδείας
(ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π)» του ∆ήµου Εορδαίας
Ανακοινώνει
Τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου συνολικά ενός (1) ατόµου για
την κάλυψη αναγκών των παραρτηµάτων του ΚΑΠΗ του ΝΠ∆∆
«Κοινωνικής Πολιτικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης & Παιδείας» που
εδρεύει στην Πτολεµαϊδα µε αντικείµενο την εκτέλεση του έργου:
«Κάλυψη αναγκών των δοµών Κοινωνικού & Προνοιακού χαρακτήρα»
συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύµβασης και έως 31-07-2016.

1 ΠΕ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε
αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε
ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη
διεύθυνση: ΝΠ∆∆ «ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π» ∆ήµος Εορδαίας, 25ης Μαρτίου 15, Τ.Κ 50200, (τηλ.
επικοινωνίας: 2463350119) από 30-9-15 έως και 9-10-15. Στην περίπτωση αποστολής
των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την
ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του
επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Οι Υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης στην υπηρεσία µας στην
ανωτέρω διεύθυνση.
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες
ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της
παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες (ηµεροµηνία δηµοσίευσης 29-9-15) ή της ανάρτησής της
στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας και στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού
καταστήµατος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις
εφηµερίδες.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις