ΞΑΝΘΗ – Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠ∆∆ ∆. ΑΒ∆ΗΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη ενός (1) ατόµου µε ειδικότητα Προσωπικό
Καθαριότητας) µε σύµβαση Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου διάρκειας
δύο (2) µηνών, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων
αναγκών, µε τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα από την ηµεροµηνία
πρόσληψης. µε ανώτατο όριο των 2 µηνών

1 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν αίτηση στο ΝΠ∆∆ ∆ήµου Αβδήρων,
ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ στη Γενισέα Ξάνθης (στο κτίριο του ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ
ΣΤΑΘΜΟΥ) και αρµόδια για την παραλαβή είναι η κ.∆εληγιάννη Κασσιανή.
έως τις 12/10/2015
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2541352541

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις