ΔΕΔΔΗΕ – ΑΧΑΙΑ – ΠΑΤΡΑ – Ο ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ενός (1) ατόµου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Έδρας της Περιφέρειας Πελοποννήσου Ηπείρου (∆ΠΠ-Η), που εδρεύει στην Πάτρα του Νοµού Αχαΐας

deddie

  • 1 ∆Ε Ο∆ΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟ∆ΗΓΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την
υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε
συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση:
∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε./∆ιεύθυνση Περιφερείας Πελοποννήσου Ηπείρου/Τοµέας Υποστήριξης ΣΜΥΡΝΗΣ
1, Τ.Κ. 26220-ΠΑΤΡΑ, Ν. Αχαΐας, απευθύνοντάς την, υπόψη κου ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
∆ιονυσίου (τηλ. επικοινωνίας: 26210-366526).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε
βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του
επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 15/10/2015 έως και 26/10/2015

[quote]Δείτε ανοιχτές θέσεις εργασίας ΕΔΩ[/quote]