ΕΡΓΑΣΙΑ-ERGASIA-cinterview2

ΟΑΕΔ – Από 24-08-2015 έως 04-09-2015 εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων μπορούν να καταθέσουν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη δηµιουργία πινάκων αξιολόγησης και επιλογής ωροµισθίου εκπαιδευτικού και ειδικού εκπαιδευτικού επιστηµονικού προσωπικού όπως αυτό ορίζεται προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες των προγραµµάτων κατάρτισης της Σχολής Επαγγελµατικής Κατάρτισης Ατόµων µε Αναπηρία Αθήνας του ΟΑΕΔ, σε ωροµίσθιο διδακτικό προσωπικό.

Οι πίνακες αξιολόγησης και επιλογής ωροµισθίου εκπαιδευτικού και ειδικού εκπαιδευτικού επιστηµονικού προσωπικού όπως αυτό ορίζεται θα γίνει για την κάλυψη των παρακάτω κλάδων και ειδικοτήτων.

1. Πηλοπλαστική – Τουριστικά κεραμικά
2. Αγιογραφία
3. Δερμάτινων ειδών
4. Ξυλουργική
5. Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος (Τηλεκατάρτιση)
6. Κατασκευή – Σχεδιασμός Ιστοσελίδων
7. Υπάλληλος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου

Η αποστολή των αιτήσεων θα πρέπει να γίνει μόνο ταχυδρομικώς (συστημένο ή με ταχυμεταφορά) από τον/την υποψήφιο/α, στην Γραμματεία της παραπάνω Σχολής (ΟΑΕΔ ΣΧΟΛΗ ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, Λ. Γαλατσίου 19,11141, Γαλάτσι, Αθήνα), Περαιτέρω πληροφορίες για τις ζητούμενες ειδικότητες, την υποβολή αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ζητούνται από την Προκήρυξη, δίνονται από τη Σχολή

Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία Αθήνας (Λ. Γαλατσίου 19, 11141, Γαλάτσι, 210 2110878, 210-2023687).
Οι πίνακες θα ισχύουν για ολόκληρο το σχολικό έτος 2015-2016 και θα αφορούν τη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία Αθήνας.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο (μη προσέλευσης μαθητών κλπ) δεν είναι δυνατή η λειτουργία των παραπάνω ειδικοτήτων, ο ΟΑΕΔ δεν υποχρεώνεται να προσλάβει υποψηφίους αυτών των ειδικοτήτων.

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει :
1. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
2. Να έχουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα σύμφωνα με την αντίστοιχη προκήρυξη ειδικοτήτων
3. Να μην έχουν καταδικασθεί για κακούργημα ή πλημμέλημα όπως ο Νόμος προβλέπει.
4. Να μην είναι υπόδικοι
5. Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.
6. Να μην έχουν απολυθεί από τη θέση Δημοσίου υπαλλήλου ή Ν.Π.Δ.Δ.
Β. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ:

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕ: (Πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ)
• ΠΕ Φιλολόγων.
• ΠΕ Αγγλικής Φιλολογίας.
• ΠΕ Πληροφορικής.
• ΠΕ Οικονομολόγων.
• ΠΕ Νομικών/Πολιτικών Επιστημών.
• ΠΕ Λογιστών
• ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
• ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών.
• ΠΕ Νοσηλευτικής
• ΠΕ Ψυχολόγων.
• ΠΕ Κεραμικής

• ΠΕ Τεχνολογίας ξύλου
• ΠΕ Μαθηματικών
• ΠΕ Φυσικών
• ΠΕ Πληροφορικής με εμπειρία στο πρόγραμμα ΝθνΑ(για άτομα με προβήματα όρασης)
• ΠΕ Μαθηματικών με εμπειρία στο πρόγραμμα NOVA (για άτομα με προβλήματα όρασης )
• ΠΕ Φυσικών με εμπειρία στο πρόγραμμα NOVA (για άτομα με προβλήματα όρασης )

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕ:

Υποψήφιοι της κατηγορίας ΤΕ θεωρούνται υποψήφιοι με Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β’ κύκλου ΤΕΕ ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. και απολυτήριο ΕΠΑ.Λ. ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής (2) αντίστοιχης ειδικότητας.
• ΤΕ Πληροφορικής
• ΤΕ Λογιστών.
• ΤΕ Νοσηλευτικής
• ΤΕ Ξυλουργικής
• ΤΕ Δομικών Έργων
• ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
• ΤΕ Σχεδιαστών

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΕ:

1) Υποψήφιοι της κατηγορίας ΔΕ θεωρούνται υποψήφιοι με πτυχίο ΙΕΚ με πιστοποίηση, πτυχίο Α’ κύκλου ΤΕΕ ή Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής ή Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας κατώτερης επαγγελματικής Σχολής, από τον αρμόδιο φορέα άν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

2) Υποψήφιοι χωρίς πτυχίο τεχνικής η επαγγελματικής σχολής, με αποδεδειγμένη διετή επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία, στο αντικείμενο που αιτούνται να διδάξουν.
• ΔΕ Πηλοπλαστικής – Κεραμικής
• ΔΕ Αγιογραφίας
• ΔΕ Δερματοτεχνίας
• ΔΕ Ξυλουργικής – Επιπλοποιίας
• ΔΕ Δομικών Έργων

• ΔΕ Πληροφορικής.
• ΔΕ Διερμηνέων Νοηματικής Γλώσσας.
• ΔΕ Σχεδιαστών

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής ωρομισθίου εκπαιδευτικού και ειδικού επιστημονικού προσωπικού υποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση συμμετοχής (έντυπη).

Χορηγείται από τις γραμματείες των Σχολών η στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), με την οποία ο υποψήφιος δηλώνει τις ειδικότητες της προτίμησής του, όπως αυτά αναφέρονται στην προκήρυξη.
> Οι ενδιαφερόμενοι για παραπάνω από μία ειδικότητα θα υποβάλλουν χωριστά για κάθε μία, αίτηση και τα επιπλέον δικαιολογητικά συμμετοχής.
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Βασικός τίτλος σπουδών
> Ως βασικός τίτλος σπουδών θεωρείται εκείνος με την ειδικότητα του οποίου είναι κάποιος υποψήφιος και πρέπει να αναφέρεται σαφώς στην αίτηση. Στον βασικό τίτλο σπουδών πρέπει να αναφέρεται επακριβώς η ειδικότητα η οποία και θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τη σχετική προκήρυξη, η ημερομηνία κατά την οποία ο υποψήφιος κατέστη πτυχιούχος, ο βαθμός επίδοσής του και ο χαρακτηρισμός του (καλώς, λίαν καλώς, άριστα). Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται ο βαθμός και ο χαρακτηρισμός του, το αντίγραφο τίτλου σπουδών πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση, στην οποία να φαίνεται η βαθμολογική κλίμακα (ελάχιστος βαθμός, βάση, μέγιστος βαθμός) και οι τυχόν καθιερωμένοι χαρακτηρισμοί. Η βεβαίωση αυτή θα πρέπει να έχει εκδοθεί από αρμόδια εκπαιδευτική αρχή. Αντί του αντιγράφου τίτλου σπουδών μπορεί να υποβάλλεται φωτοαντίγραφο του βασικού τίτλου η του πιστοποιητικού σπουδών, στο οποίο όμως πρέπει να αναφέρονται όλα τα παραπάνω στοιχεία.
> Σε περίπτωση που ο βασικός τίτλος σπουδών έχει εκδοθεί από εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού πρέπει ο υποψήφιος να υποβάλλει: α) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τουτίτλου σπουδών β) επίσημη μετάφρασή του από το Υπουργείο Εξωτερικών γ) βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από αρμόδιο φορέα (πχ. ΔΟΑΤΑΠ ).
> Ειδικά για τον κλάδο ΠΕ Ψυχολόγων με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος:
• Πτυχίο Ψυχολογίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
• Για τους απόφοιτους ΦΠΨ, πριν το 1993, γίνονται δεκτές αιτήσεις μόνο των αποφοίτων με μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις