Θέμα: Προκήρυξη κενών και κενούμενων θέσεων Γενικών Νοσοκομείων – Κέντρων Υγείας, ΠΕΔΥ
– Κέντρων Υγείας,ΠΕΔΥ – Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων, ΠΕΔΥ- Περιφερειακών
Ιατρείων, ΠΕΔΥ – Ειδικών Περιφεριακών Ιατρείων και πλοίων.

00-ΕΡΓΑΣΙΑ-EGRG0001AΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΘΓΕ

Προκηρύσσουμε
Τις κενές και κενούμενες θέσεις των ΓΝ- Κέντρων Υγείας,ΠΕΔΥ – Κέντρων Υγείας ,ΠΕΔΥ –
Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων, ΠΕΔΥ – Περιφερειακών Ιατρείων, ΠΕΔΥ – Ειδικών
Περιφερειακών Ιατρείων και Πλοίων για την κάλυψή τους από :
α. Γενικούς Ιατρούς – β. Ιατρούς υπόχρεους υπηρεσίας υπαίθρου – γ. Ιατρούς υπηρεσίας
υπαίθρου με θητεία.
Α. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
1.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
(ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ),ΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ
ΙΑΤΡΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΘΗΤΕΙΑ
2.Ειδικευόμενοι ιατροί, που κατέχουν θέση με παράταση της θητείας τους μπορούν να λάβουν
μέρος στην παρούσα πρoκήρυξη.Το ίδιο ισχύει και για τους ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου που
υπηρετούν με παράταση της θητείας τους.
3.Ιατροί που είχαν καταθέσει αιτήσεις για την συμμετοχή τους σε προκηρύξεις – προσκλήσεις
ενδιαφέροντος από το 2011 μέχρι και σήμερα ( θα αναφέρεται απαραίτητα στην αίτησή τους
σε ποια προκήρυξη ή πρόσκληση ενδιαφέροντος είχαν λάβει μέρος), θα καταθέσουν μόνο
συμπληρωματική αίτηση χωρίς να επισυνάψουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (εκτός αυτών
που ήταν ελλιπή),πλην των Γενικών Γιατρών οι οποίοι προκειμένου να λάβουν μέρος σε
προκήρυξη της υπηρεσίας μας με την αίτησή τους θα υποβάλλουν και τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά.
4.Τα αναγραφόμενα στοιχεία στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος καταχωρούνται
ως έχουν,εκτός εάν από τον έλεγχο της υπηρεσίας προκύψουν διαφορετικά στοιχεία.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται: α.στο Πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας, ή β. στην
παρακάτω διεύθυνση ταχυδρομικά , ή γ. με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier):
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π.
ΤΜΗΜΑ Γ΄
Αριστοτέλους 17
Τ.Κ.: 10433 Αθήνα

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 06-08-2015

 

Αρχεία