ΕΡΓΑΣΙΑ-ERGASIA-ctips5

Πρόσληψη 1.368 εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και 238 εκπαιδευτικών κλάδου
ΠΕ60-Νηπιαγωγών ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
ορισμένου χρόνου για το διδακτικό έτος 2015-2016.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Την πρόσληψη 1.368 εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και 238 εκπαιδευτικών κλάδου
ΠΕ60-Νηπιαγωγών ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου
χρόνου για να καλύψουν διδακτικές ανάγκες των σχολείων των περιοχών πρόσληψης Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης, όπως αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 28 έως και την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2015,
οπότε και θα τοποθετηθούν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης σε κενές θέσεις σχολικών
μονάδων της περιοχής που προσλήφθηκαν μέχρι και τη λήξη του διδακτικού έτους.
Δείτε όλα τα ονόματα ΕΔΩ