ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη των κενών θέσεων στα Π.Ε.∆.Υ –
Κέντρα Υγείας, Π.Ε.∆.Υ – Περιφερειακά Ιατρεία,Γενικά Νοσοκοµεία – Κέντρα Υγείας
άγονων & νησιωτικών περιοχών

00-ΕΡΓΑΣΙΑ-EGRG0007

Αποφασίζουµε
Την ανάρτηση των κενών θέσεων σε Γ.Ν-Κέντρα Υγείας, Π.Ε.∆.Υ-Κέντρα Υγείας,
Περιφερειακά Ιατρεία και Π.Ε.∆.Υ-Περιφερειακά Ιατρεία στις άγονες και νησιωτικές
περιοχές που προέκυψαν από την Προκήρυξη της 9ης Μαρτίου 2015 για την κάλυψή τους
από:

α. Ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου µε την ιδιότητα θητεία –
β. Ιατρούς υπόχρεους υπηρεσίας υπαίθρου

Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
1. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ (ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΚΑΙ
ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ), ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΥΠΑΙΘΡΟΥ.
2. Ειδικευόµενοι ιατροί, που κατέχουν θέση µε παράταση, µπορούν να λάβουν µέρος
στην παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος.Το ίδιο ισχύει και για τους ιατρούς
υπηρεσίας υπαίθρου που υπηρετούν µε παράταση της θητείας τους.
3. Ιατροί που είχαν καταθέσει αιτήσεις για την συµµετοχή τους σε προκηρύξεις –
προσκλήσεις ενδιαφέροντος από το 2011 µέχρι και σήµερα, θα καταθέσουν µόνο
συµπληρωµατική αίτηση χωρίς να επισυνάψουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά
(εκτός αυτών που ήταν ελλιπή).
4. Τα αναγραφόµενα στοιχεία στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος
καταχωρούνται ως έχουν εκτός εάν από τον έλεγχο της υπηρεσίας προκύψουν
διαφορετικά στοιχεία.
5. Σας γνωρίζουµε ότι σε περίπτωση που σε πτυχίο προερχόµενο από κράτος µέλος
της Ε.Ε. δεν αναγράφεται ούτε χαρακτηρισµός, ούτε βαθµός και δεν προκύπτει από
τα κατατεθέντα δικαιολογητικά, θεωρείται από την υπηρεσία µας ότι ο βαθµός είναι
το 5 και ο βαθµολογικός χαρακτηρισµός καλώς. Επίσης εάν προκύπτει βαθµολογία
η αντιστοίχισή της µε της ηµεδαπής πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στην παραγρ. 8 Α της αριθµ. Α2γ/Γ.Π οικ. 26519/6-4-2015
Υπουργικής Απόφασης ( ΦΕΚ 736 Β)
6. Για τις κατηγορίες των κοινοτικών υπηκόων που αναφέρονται στην παρ.Β.1. της
αρ.πρωτ.Α2γ/ΓΠοικ.265192/9-04-15 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 736 Β) πλην των
Ελλήνων και όσων εµπίπτουν στις περιπτώσεις α, β και γ της ίδιας παραγράφου,
απαραίτητη προϋπόθεση διορισµού τους είναι η επαρκής γνώση της Ελληνικής
γλώσσας και ιατρικής ορολογίας η οποία βεβαιώνεται από το Κ.Ε.Σ.Υ.
7. Οι κωδικοί φορέα, καθώς και οι χαρακτηρισµοί των θέσεων (Α,Β,Γ κ.τ.λ.) είναι
ενδεικτικοί και χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για τον διαχωρισµό των θέσεων από το
σύστηµα µηχανογράφησης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

[quote]Δείτε όλη την ανακοίνωση, τη διαδικασία αιτήσεων και τις θέσεις εργασίας εδώ[/quote]

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις