ΕΡΓΑΣΙΑ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ergasia-tour2

Συνολικά 8.000 επιταγές εισόδου στην αγορά εργασίας (Voucher) θα δοθούν στα πλαίσια υλοποίηση της δράσης «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας». Το πρόγραμμα χωρίζεται σε τρεις συνολικά κύκλους και στον πρώτο κύκλο που τρέχει τώρα θα δοθούν 3.314 επιταγές σε αποφοίτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 529 επιταγές σε πτυχιούχους πανεπιστημίων και τεχνολογικών ιδρυμάτων. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνον οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ που ανήκουν στην παραπάνω ηλικιακή ομάδα.

Συγκεκριμένα, στην Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται οι παρακάτω θέσεις ανά περιοχή και κατηγορία εκπαίδευσης: Κεντρική Μακεδονία ΠΕ/ΤΕ (125), ΔΕ (710). Δυτική Μακεδονία ΠΕ/ΤΕ (17) και ΔΕ (133). Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ΠΕ/ΤΕ (32) και ΔΕ (218).

Σκοπός του Προγράμματος είναι η είσοδος των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, με προοπτική τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τον τουρισμό.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει:

1) Θεωρητική κατάρτιση 80 ωρών και πρακτική άσκηση 420 ωρών σε 2 φάσεις, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.

2) Εκπαιδευτικό Επίδομα, το οποίο περιλαμβάνει επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και επίδομα πρακτικής άσκησης, τα οποία ανέρχονται σε: α) Για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ 2.458 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) εκ των οποίων 400 ευρώ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 2.058 ευρώ συνολικά, αντιστοιχούν στο επίδομα πρακτικής άσκησης (980 ευρώ για την πρώτη φάση και 1.078 ευρώ για τη δεύτερη φάση). β) για τους αποφοίτους Δευτεροβάθμιας ή Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 2.248 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) εκ των οποίων 400 ευρώ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 1.848 ευρώ συνολικά, στο επίδομα πρακτικής άσκησης (880 ευρώ για την πρώτη φάση και 968 ευρώ για τη δεύτερη φάση). Το εκπαιδευτικό επίδομα περιλαμβάνει και κάλυψη των αναγκών μετακίνησης των ωφελουμένων κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν έως τις 30 Ιουλίου να υποβάλουν σχετική αίτηση μέσα από την ιστοσελίδα http://insete-training.gr.