elstat-scandal

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να απασχοληθούν ως Ιδιώτες Συνεργάτες στις διενεργούμενες από αυτήν στατιστικές εργασίες να υποβάλουν τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης από την 3η Ιουλίου 2015 μέχρι την 24η ώρα της 3ης Αυγούστου 2015, ώστε να εγγραφούν στο νέο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών. Το Μητρώο αυτό, που τηρείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ (ΦΕΚ 2390/Β/28.8.2012) θα έχει ισχύ για οκτώ (8) μήνες, από τον Σεπτέμβριο 2015 έως και τον Απρίλιο 2016.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών έχουν μόνον ιδιώτες και ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι οποίοι θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου, ηλικίας από 21 έως 69 ετών. Επισημαίνεται ότι οι υπάλληλοι δημόσιων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων δημόσιων οργανισμών, καθώς και υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης εγγραφής σε αυτό το Μητρώο.

Οι Ιδιώτες Συνεργάτες χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση στατιστικών ερευνών και απογραφών (συλλογή και έλεγχο στοιχείων).

Το έργο του Ιδιώτη Συνεργάτη περιλαμβάνει την έγκαιρη, πλήρη και σωστή συλλογή στατιστικών στοιχείων από επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Τα στοιχεία συλλέγονται, κυρίως, με προσωπικές συνεντεύξεις, στο χώρο των νοικοκυριών ή των επιχειρήσεων, και με ειδικά, κατά έρευνα, ερωτηματολόγια. Η υγεία, η φυσική καταλληλότητα και η γνώση της Ελληνικής γλώσσας πρέπει να επιτρέπουν στους Ερευνητές την ανταπόκρισή τους στις ανάγκες της κάθε έρευνας, δεδομένου ότι απαιτούνται για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων πολλαπλές μετακινήσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις καθώς και προσωπικές συνεντεύξεις με τους υπευθύνους αυτών.

Οι Ιδιώτες Συνεργάτες λαμβάνουν μέρος σε μη αμειβόμενα υποχρεωτικά εκπαιδευτικά σεμινάρια για την επιμόρφωσή τους, όσον αφορά στον τρόπο συλλογής, συμπλήρωσης και ελέγχου των ερωτηματολογίων κάθε έρευνας που συμμετέχουν.

Με την αποδοχή της ανάθεσης έργου οι επιλεγέντες Ιδιώτες Συνεργάτες δεσμεύονται, και εγγράφως, για την καλύτερη δυνατή και έγκαιρη εκτέλεση του στατιστικού έργου που αναλαμβάνουν και για την τήρηση του στατιστικού απορρήτου των στοιχείων που θα χειριστούν.

Η επιλογή των Ιδιωτών Συνεργατών γίνεται με ένα σύστημα βαθμολόγησης τέτοιο, ώστε να διασφαλίζεται η αξιοκρατία και η αποτελεσματικότητα των ερευνών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Οι Ιδιώτες Συνεργάτες έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης στην ΕΛΣΤΑΤ εντός 21 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των σχετικών Πινάκων Κατάταξης των Ιδιωτών Συνεργατών.

Κάθε Ιδιώτης Συνεργάτης αξιολογείται για το έργο που αναλαμβάνει, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου του, και η αξιολόγησή του είναι ένα από τα βασικά κριτήρια για τη συνέχιση της απασχόλησής του ως Ιδιώτη Συνεργάτη, στην ΕΛΣΤΑΤ.

Η αμοιβή των Ιδιωτών Συνεργατών καθορίζεται σύμφωνα με προκαθορισμένους κανόνες μέτρησης του έργου των Ιδιωτών Συνεργατών και προκαθορισμένης αμοιβής ανά μονάδα έργου. Η αμοιβή για τη συλλογή ερωτηματολογίων γίνεται ανάλογα με τον αριθμό των πλήρως και ορθά συμπληρωμένων ερωτηματολογίων που παραδίδει έγκαιρα ο κάθε Ιδιώτης Συνεργάτης. Η αμοιβή για κάθε συλλεχθέν και ορθά συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο έχει υπολογιστεί από την ΕΛΣΤΑΤ με βάση το μέσο χρόνο που απαιτείται για τη συλλογή ενός ορθά συμπληρωμένου ερωτηματολογίου και δύναται να αναπροσαρμόζεται από την ΕΛΣΤΑΤ, πριν την έναρξη λειτουργίας του κάθε Μητρώου.

Η καταβολή της αμοιβής των Ιδιωτών Συνεργατών πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση και την παράδοση της εργασίας τους.

Η παροχή υπηρεσιών των Ιδιωτών Συνεργατών στην ΕΛΣΤΑΤ σε καμία περίπτωση δεν υποκρύπτει σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Οι αιτήσεις, για την εγγραφή στο νέο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών, θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους μόνο ηλεκτρονικά στην Ιστοσελίδα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.statistics.gr, στην πρώτη σελίδα του Portal, στην ένδειξη «Ιδιώτες Συνεργάτες ΕΛΣΤΑΤ».

Οι Ιδιώτες Συνεργάτες που είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε προηγούμενα Μητρώα Ιδιωτών Συνεργατών, θα πρέπει να υποβάλλουν νέα Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση εγγραφής.

Για τους ενδιαφερομένους που δεν διαθέτουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και Internet, ή δεν γνωρίζουν το χειρισμό Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, θα υπάρχει η δυνατότητα υποβολής της ηλεκτρονικής Αίτησης -Υπεύθυνης Δήλωσης και από την Κεντρική Υπηρεσία της ΕΛΣΤΑΤ (Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης – Τμήμα Επιθεώρησης και Ιδιωτών Συνεργατών), καθώς και από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νομών.

Οι ενδιαφερόμενοι, κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης, θα πρέπει να διαθέτουν και, όταν τους ζητηθεί, να υποβάλουν, άμεσα, τα παρακάτω πλήρη δικαιολογητικά:

1)    Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ή φωτοαντίγραφο της σελίδας του διαβατηρίου, όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου.

2)    Βεβαίωση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου και Δ Ο Υ που ανήκουν.

3)    Αντίγραφο Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

4)    Φωτοαντίγραφο σελίδας βιβλιαρίου ή καρτέλας Τραπέζης, στην οποία να φαίνεται, ότι ο ενδιαφερόμενος είναι ο πρώτος δικαιούχος του λογαριασμού.

5)    Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.

Επίσης, θα πρέπει να διαθέτουν, όσα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά επικαλούνται με την αίτησή τους, σε πρωτότυπο ή αντίγραφο.

6)    Τίτλο – ους σπουδών (για τίτλους Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, αποκτηθέντες στην αλλοδαπή, απαιτείται πράξη αναγνώρισης από το πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ και νυν ΔΟΑΤΑΠ ή το ΙΤΕ αντίστοιχα).

7)    Βεβαίωση σπουδών (για τους Φοιτητές -τριες).

8)    Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι: (α) δεν υπόκεινται στις διατάξεις του Ν.4308/2014 σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 39 του ιδίου Νόμου, δεδομένου ότι η εργασία που θα αναλάβουν είναι ευκαιριακή και παρεπόμενη και (β) γνωρίζουν ότι το συνολικό ετήσιο ποσό που μπορούν να λάβουν (όπως προβλέπεται από το παραπάνω άρθρο), είτε από την ΕΛΣΤΑΤ είτε από αλλού, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ.

9)    Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (Ν.2413/1996, άρθρο 10, παρ. 1) για υποψηφίους που δηλώνουν ότι δεν κατέχουν τίτλο σπουδών από την Ελλάδα.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από τους υποψηφίους Ιδιώτες Συνεργάτες, όταν τους ζητηθούν, αυτοπροσώπως. Για αυτούς τους Ιδιώτες Συνεργάτες που θα απασχοληθούν στην Αττική, τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν στα κεντρικά γραφεία της ΕΛΣΤΑΤ, στη Διεύθυνση της ΕΛΣΤΑΤ που είναι αρμόδια για τη διεξαγωγή της έρευνας για την οποία έχουν επιλεγεί. Για τους Ιδιώτες Συνεργάτες που θα απασχοληθούν σε Νομούς εκτός Αττικής, τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν, όταν τους ζητηθούν, αυτοπροσώπως στην Υπηρεσία Στατιστικής Νομού (ΥΣΝ). Στη συνέχεια, κατόπιν πρώτων ελέγχων, τα δικαιολογητικά μεταβιβάζονται στη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Τμήμα Επιθεώρησης και Ιδιωτών Συνεργατών.

Οι υποψήφιοι Ιδιώτες Συνεργάτες, για να έχουν δικαίωμα παραλαβής του υλικού της έρευνας, πρέπει προηγουμένως να έχουν παραδώσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά την εκπαίδευση στην πρώτη έρευνα που θα επιλεγούν και αυτά τα δικαιολογητικά να έχουν περάσει από έναν πρώτο έλεγχο, από τους παραλαμβάνοντες αυτά αρμόδιους υπαλλήλους της ΕΛΣΤΑΤ.

Επισημαίνεται ότι η ΕΛΣΤΑΤ είναι αναρμόδια για τον καθορισμό του καθεστώτος ανεργίας (όπως σε θέματα ΟΑΕΔ) που αφορά όσους απασχοληθούν ως Ιδιώτες Συνεργάτες σε έρευνες της ΕΛΣΤΑΤ.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί από τον υποψήφιο Ιδιώτη Συνεργάτη κατά τη συμπλήρωση της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης στις παρακάτω περιπτώσεις:

1.    ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΕΣ

Η επιλογή των Ιδιωτών Συνεργατών θα γίνει από το Τμήμα Επιθεώρησης και Ιδιωτών Συνεργατών της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, στην Κεντρική Υπηρεσία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Άρνηση του υποψήφιου Ιδιώτη Συνεργάτη να αποδεχτεί τη συμμετοχή του σε διενεργούμενη έρευνα, στην οποία καλείται να συμμετάσχει σε μία ή περισσότερες από τις περιοχές προτίμησης που έχει δηλώσει στην Αίτηση -Υπεύθυνη Δήλωσή του, θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του από τις επιλογές όλων των ερευνών που θα διενεργηθούν με βάση το νέο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών. Επισημαίνεται ότι δεν πληρώνονται οδοιπορικά έξοδα από την ΕΛΣΤΑΤ. Σε αυτό το πλαίσιο, οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώνουν προτίμηση μόνο σε περιοχές που κρίνουν ότι μπορούν να μεταβούν με ίδια έξοδα. Επίσης, οι υποψήφιοι Ιδιώτες Συνεργάτες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι μπορεί να είναι διαθέσιμος μόνο μικρός αριθμός ερωτηματολογίων για συλλογή σε κάποιες περιοχές.

2.    ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ

Άρνηση του υποψήφιου Ιδιώτη Συνεργάτη να αποδεχτεί τη συμμετοχή του σε διενεργούμενη έρευνα της κατηγορίας ερευνών που έχει επιλέξει (Νοικοκυριά ή Επιχειρήσεις) στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωσή του θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του από τις επιλογές όλων των ερευνών που θα διενεργηθούν με βάση το νέο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών.

3.    ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΕΣ

Για να έχει τη δυνατότητα υποψήφιος Ιδιώτης Συνεργάτης να επιλεγεί  σε μηνιαίες ή τριμηνιαίες έρευνες στα νοικοκυριά, θα πρέπει να έχει δηλώσει

διαθεσιμότητα χρόνου για όλους τους μήνες για τους οποίους ισχύει το Μητρώο. Η συνεργασία με τους υπευθύνους των νοικοκυριών για τη συλλογή στοιχείων πολλές φορές απαιτεί επισκέψεις και κατά τις απογευματινές ώρες και κατά τα Σαββατοκύριακα ή τις αργίες.

Για να έχει τη δυνατότητα υποψήφιος Ιδιώτης  Συνεργάτης να επιλεγεί σε έρευνες στις επιχειρήσεις, θα πρέπει να    έχει διαθεσιμότητα χρόνου κατά  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των επιχειρήσεων.

Άρνηση του υποψήφιου Ιδιώτη Συνεργάτη να αποδεχτεί τη συμμετοχή του σε μηνιαία ή τριμηνιαία έρευνα, έστω και για ένα μήνα από αυτούς που έχει δηλώσει στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωσή του, θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του από τις μηνιαίες ή τριμηνιαίες έρευνες, καθώς και από τις επόμενες επιλογές όλων των ερευνών που θα διενεργηθούν με βάση το νέο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών.

Αν Ιδιώτης Συνεργάτης που συμμετέχει σε μηνιαία ή τριμηνιαία έρευνα, διακόψει έστω και για ένα μήνα από αυτούς που έχει δηλώσει στην Αίτηση -Υπεύθυνη Δήλωσή του, θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του από το υπόλοιπο των μηνιαίων ή τριμηνιαίων ερευνών που συμμετέχει, καθώς και από τις επόμενες επιλογές όλων των ερευνών που θα διενεργηθούν με βάση το νέο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών.

4.    ΑΡΝΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ

Άρνηση του υποψήφιου Ιδιώτη Συνεργάτη να αποδεχτεί τη συμμετοχή του σε διενεργούμενη έρευνα, για την οποία επιλέχθηκε από το αρμόδιο Τμήμα, ή άρνηση μετά από εκπαιδευτικό σεμινάριο, θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του από τις επιλογές όλων των ερευνών που θα διενεργηθούν με βάση το νέο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών.

Αν Ιδιώτης Συνεργάτης, που ήδη συμμετέγει σε έρευνα, αρνηθεί τη συμμετοχή του σε επόμενη έρευνα, για την οποία επιλέγεται, θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του από τις επόμενες επιλογές όλων των ερευνών που θα διενεργηθούν με βάση το νέο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών και δεν θα συμπεριληφθεί στο επόμενο Μητρώο. Θα συνεχίσει, όμως, την ολοκλήρωση της διενέργειας των ερευνών που έχει αρχίσει, με βάση το νέο Μητρώο.
5.    ΑΡΝΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Άρνηση του ήδη επιλεγμένου Ιδιώτη Συνεργάτη σε πρόσθετη έρευνα από αυτήν που απασχολείται, μέσα στον ίδιο μήνα και μέχρι τη συμπλήρωση των ωρών κατά μήνα που έχει δηλώσει, θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του από τις επιλογές όλων των ερευνών που θα διενεργηθούν με βάση το νέο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών και δεν θα συμπεριληφθεί στο επόμενο Μητρώο.

6.    ΔΗΛΩΣΗ ΨΕΥΔΩΝ Ή ΑΝΑΚΡΙΒΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Δήλωση ψευδών ή ανακριβών στοιχείων, όπως επίπεδο εκπαίδευσης, συμμετοχή και εμπειρία σε συγκεκριμένες στατιστικές έρευνες, σχέση συγγένειας με Υπαλλήλους που εργάζονται στην ΕΛΣΤΑΤ, πλαστά δικαιολογητικά κλπ., θα έχει ως συνέπεια και τον αποκλεισμό του όχι μόνον από το νέο Μητρώο, αλλά και από τα επόμενα δύο (2) Μητρώα Ιδιωτών Συνεργατών.

7.    ΜΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

Ιδιώτες Συνεργάτες, που αναλαμβάνουν ένα μικρό ή μεγαλύτερο αριθμό ερωτηματολογίων μιας έρευνας της ΕΛΣΤΑΤ θα πρέπει να εργαστούν με συνέπεια, ώστε να επιστρέψουν στους καθορισμένους χρόνους και ορθά συμπληρωμένα τα ερωτηματολόγια στην ΕΛΣΤΑΤ. Η ανταπόκριση του Ιδιώτη Συνεργάτη στο έργο του θα αξιολογείται κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του και, αν βρεθεί η ανταπόκριση ελλιπής, ο Συνεργάτης θα αντικατασταθεί με συγκεκριμένη διαδικασία και, επίσης, δεν θα συμπεριληφθεί τουλάχιστον στο επόμενο Μητρώο.

8.    ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ

Δεν επιτρέπεται Ιδιώτης Συνεργάτης να λάβει μέρος σε έρευνες που διενεργούνται σε Υπηρεσία Στατιστικής Νομού (ΥΣΝ), όταν στην ίδια ΥΣΝ υπηρετεί συγγενής του. Έχει, όμως, δικαίωμα να υποβάλλει Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για συμμετοχή σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή, εκτός της ΥΣΝ που υπηρετούν οι συγγενείς του.

Επίσης, αποκλείονται οι Ιδιώτες Συνεργάτες από έρευνες, όπου στα Τμήματα ή στις Διευθύνσεις που τις διενεργούν υπηρετούν συγγενείς τους ως Υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ. Υπάρχει, όμως, η δυνατότητα, αν πληρούν τις προϋποθέσεις, να απασχοληθούν σε έρευνες άλλων Διευθύνσεων της ΕΛΣΤΑΤ.

Τέλος, στις έρευνες, γενικώς, δεν επιτρέπεται να λάβουν μέρος ως Ιδιώτες Συνεργάτες, συγγενικά πρόσωπα του Προϊσταμένου και των Υπαλλήλων του Τμήματος Επιθεώρησης και Ιδιωτών Συνεργατών της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, των Διευθυντών και Γενικών Διευθυντών της ΕΛΣΤΑΤ και του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ.

9.    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ

Ο υποψήφιος Ιδιώτης Συνεργάτης θα ειδοποιείται για την επιλογή του σε διενεργούμενη έρευνα με μήνυμα στον αριθμό του κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει για επικοινωνία με την ΕΛΣΤΑΤ και με τον ίδιο τρόπο, (δηλαδή με μήνυμα από τον ίδιο αριθμό στον αριθμό του κινητού από το οποίο του έχει αποσταλεί το μήνυμα – πρόσκληση), θα αποδέχεται την πρόσκληση. Η σχετική διαδικασία καταγράφεται ηλεκτρονικά και ως αποδεικτικό ισχύει το ηλεκτρονικό αρχείο που προκύπτει από το σύστημα αποστολής και λήψης μηνυμάτων, όπως αυτό έχει αναπτυχθεί από τον πάροχο της συγκεκριμένης εφαρμογής και διατίθεται από τον πάροχο στην ΕΛΣΤΑΤ.

Για να μην διακινδυνεύσει η εγκαιρότητα της διεξαγωγής των ερευνών της ΕΛΣΤΑΤ, η μη απόκριση του υποψηφίου, ανεξαρτήτως λόγου, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος 48 ωρών από την ώρα αποστολής του μηνύματος, θα θεωρείται άρνηση και θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του από τις επιλογές όλων των ερευνών που θα διενεργηθούν με βάση το νέο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών.

Αυτή η Ανακοίνωση – Πρόσκληση δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο της ΕΛΣΤΑΤ και σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας, έναν τουλάχιστον μήνα πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Κατά τον ίδιο χρόνο, η πρόσκληση, με δελτίο τύπου της ΕΛΣΤΑΤ, αποστέλλεται προς τα μαζικά μέσα ενημέρωσης, αναρτάται δε σε όλες τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νομών της ΕΛΣΤΑΤ.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, που δεν καλύπτεται από αυτό το κείμενο και από τις οδηγίες συμπλήρωσης της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Επιθεώρησης και Ιδιωτών Συνεργατών, στα τηλέφωνα 2131352182, 2131353050, 2131353068 και 2131353035.