ΕΡΓΑΣΙΑ-ERGASIA-cjob11

ΘΕΜΑ: « Προκήρυξη Θέσεων για το Διορισμό Διδακτικού Προσωπικού στη Σχολή Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτάκτου Ανάγκης ( Π.Σ.Ε.Α. ) Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης για το Εκπαιδευτικό Έτος 2016 ».

Τις αναγκαίες θέσεις σε διδακτικό προσωπικό (τακτικό – αναπληρωματικό) και παρακαλούμε όπως προτείνετε στην Υπηρεσία μας μέχρι 31/08/2015, έναν Τακτικό καθηγητή και δύο Αναπληρωτές, προκειμένου να διορισθούν ως ωρομίσθιοι καθηγητές, με αποζημίωση που καταβάλλεται για κάθε ώρα διδασκαλίας, στην Σχολή Π.Σ.Ε.Α. ( Μιστριώτη 31, T.K: 121.37 Νέα Ζωή Περιστερίου), κατά την διάρκεια εκπαίδευσης όλων των Εκπαιδευτικών Σειρών του έτοικ 2016, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων, ανάλογα με το αντικείμενο αρμοδιότητας της κάθε Υπηρεσίας , ως ακολούθως:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ -ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣΤΑΚΤΙΚΟΙΑΝΑΠΛΗΡΩ ΜΑΤΙΚΟΙ
1.Πολιτική Άμυνα της Χώρας.12
2.Διάρθρωση Υπηρεσιών Πολιτικής Άμυνας.12
3.Διάρθρωση, Οργάνωση και Συγκρότηση Μονάδων Πολιτικής Άμυνας.12
4.Πολιτική Επιστράτευση Απαλλαγές, Εξαιρέσεις.12
5.Αναστολές κατατάξεως Εφέδρων σε επιστράτευση.12
6.Αυτοπροστασία- Κοινότητες Αυτοπροστασίας.12
7.Κέντρα Πολεμοπαθών και βομβοπλήκτων.12
8.Στοιχεία Ατομικής θεωρίας και Πυρηνικής Ενέργειας.12
9.Ατομικός, Ραδιολογικός, Βιολογικός και Χημικός Πόλεμος .12
10.Σύστημα Αναφορών Πυρηνικών Εκρήξεων.12
11.Οδηγίες περί επιθεωρήσεων Υπηρεσιών Πολιτικής Άμυνας.12
12.Πρώτες Βοήθειες.22
13.Ψυχολογικές Επιδράσεις από Ατομικό, Ραδιολογικό, Βιολογικό και Χημικό Πόλεμο .12
14.Συναγερμός εξ εχθρικής από αέρος απειλής και Ραδιενεργών Καταλοίπων. ( Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης Άμαχου Πληθυσμού )12
15.Αραίωση Αμάχου πληθυσμού.12
16.Καταφύγια · Ορύγματα.12
17.Συσκότιση Τεχνική Απόκρυψη Παραλλαγή.12
18.Γενικά περί Ραδιενεργού Διασποράς.12
19.Ραδιολογικά Όργανα Ραδιολογική Ανίχνευση.12
20.Ψυχολογικές Επιχειρήσεις, Διαφώτιση Αμάχου πληθυσμού.12
21.Πάλη κατά του πυρός ( Πολιτική Άμυνα και Πυροσβεστικό Σώμα. Πρόληψη και καταστολή Πυρκαγιών ).12
22.Στοιχεία τοπογραφίας – Πυξίδες – Διόπτρες.12
23.Αναγνώριση και επισήμανση μη εκραγέντων βλημάτων και μηχανισμών.12
24.Οργάνωση Πολιτικής Άμυνας Ανεξαρτήτων Ιδρυμάτων.12
25.Θέματα ασφάλειας Διαβαθμισμένου Υλικού Επικοινωνίες12
26.Μέτρα συστήματος Συναγερμού Π.Σ.Ε.Α.12
27.Σχέδια Π.Σ.Ε.Α.6
28.Οργάνωση-Συγκρότηση-Ενεργοποίηση ΜΚΕ .Διαδικασίες Πολιτικής Επιστράτευσης. Παραλαβή, χρέωση και συντήρηση υλικών των Μονάδων Κινητής Εφεδρείας.12
29.Σχέδιο ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ12
30.Πολιτική Άμυνα Λιμένων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων Θαλάσσιες μεταφορές.12
31.Σεισμοί Μέτρα Προστασίας12
32.Ακραία καιρικά φαινόμενα.( Κεραυνοί – Χιονοθύελλες – Ανεμοθύελλες – Πλημμύρες. Μέτρα προστασίας ).12
33.Χερσαίες – Εναέριες Μεταφορές12
34.Άσκηση ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ12
35.Σύνταξη Σχεδίων – Μνημονίων – Ενεργειών12
36.Διάλεξη με θέμα Αιγαίο, Χωρικά Ύδατα, Υφαλοκρηπίδα, Εναέριος Χώρος F.I.R ”12
37.Διάλεξη με θέμα Αντιμετώπιση του πανικού μετά από τραυματικά γεγονότα και μαζικές καταστροφές12
38. Πολιτική Σχεδίαση Έκτακτης Ανάγκης Νομοθεσία.22

Σημείωση: Για τα όλα τα αντικείμενα των μαθημάτων πλην των υπ’αριθ: (5), (8), (9), (12), (13),(29), (31),(32),(36),(37) και (38) απαιτείται ο διορισμός ένστολου προσωπικού εν ενεργεία ή εν συντάξει .
5. Οι προτεινόμενοι για διορισμό καθηγητές να είναι γνώστες του διδακτέου αντικειμένου και να διαθέτουν διδακτική εμπειρία. Επίσης καθ’ όσον είναι δυνατόν να προβλεφθεί εκ των προτέρων, να μην κωλύονται κατά το έτος 2016 για οποιοδήποτε λόγο (αποστρατεία – μετάθεση κλπ.).
6. Το μάθημα θα διδάσκεται μόνο από τον Τακτικό καθηγητή και σε περίπτωση κωλύματός του, από τους Αναπληρωτές.
7. Η Σχολή Π.Σ.Ε.Α. να υποβάλλει στην Υπηρεσία μας κατάσταση, με τα ονοματεπώνυμα των Τακτικών και Αναπληρωτών καθηγητών που προτείνει να διδάξουν τα συγκεκριμένα μαθήματα, επισυνάπτοντας σε αυτήν, αιτήσεις των επιθυμούντων, να διορισθούν καθηγητών.
8. Το Τμήμα Εθνικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης/Γ.Ε.ΕΘ.Α. παρακαλείται να προτείνει τον ανάλογο αριθμό Εκπαιδευτών, από τον Ε.Δ.Λ.Ο./Π.Β.Χ. και σε συντονισμό με Γ.Ε.Α/Β2, από 206 Π.Α.Υ ( πρώην Μ.Α.Κ ).
9. Το Γ.Ε.ΕΘ.Α./ Διεύθυνση Επιχειρήσεων και το Γ.Ε.Α./Β2, παρακαλούνται όπως, εγκρίνουν την πραγματοποίηση τεσσάρων ( 4 ) περιοδικών επισκέψεων, ( διάρκειας έξη ( 6 ) διδακτικών ωρών εκάστη ) των Εκπαιδευομένων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στην έδρα του Ε.Δ.Λ.Ο./ Π.Β.Χ. ( Στρατόπεδο Καραϊσκάκη Β’ – Χαϊδάρι ) για διενέργεια πρακτικής εξάσκησης -εφαρμογής, σε αντικείμενα Χ.Β.Ρ.Π. πολέμου και στο 2ο Κ.Ε.Π. στην Πάρνηθα και σε χρόνο που θα καθορίζεται με απ’ ευθείας συνεννόηση των εμπλεκομένων, σύμφωνα με τα προγράμματα εκπαίδευσης της Σχολής Π.Σ.Ε.Α.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Αίτηση ενδιαφερομένου ιδιώτη ( Υπόδειγμα Α1′) & Αξιωματικών Ε.Δ. & Σ.Α. ( Υπόδειγμα Α2′) β. Υπόμνημα – Δήλωση ατομικών και επαγγελματικών στοιχείων ( Υπόδειγμα Β’ για ιδιώτες και Δ’ για Αξιωματικούς Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας ). γ. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου ή τίτλων σπουδών.
δ. Πιστοποιητικό ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, αν οι τίτλοι σπουδών έχουν απονεμηθεί από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού.
ε. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα σχετικό με τις σπουδές, το διδακτικό και το συγγραφικό έργο, προϋπηρεσία καθώς και την διδακτική εμπειρία.
στ. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
ζ. Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86, για τους υποψηφίους ιδιώτες ( Υπόδειγμα Γ’) .
η. Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86 για τους υποψηφίους εν ενεργεία Αξιωματικούς Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας ( Υπόδειγμα Ε’ – Π.Δ. 113/2008 ).
θ. Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86 για τους υποψηφίους Αξιωματικούς Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας εν αποστρατεία ( Υπόδειγμα ΣΤ’ – Π.Δ. 113/2008 ).
ι. Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου για τους υποψηφίους Αξιωματικούς εν αποστρατεία (ε.α.) στο οποίο να εμφανίζεται ότι έχουν αποστρατευτεί ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους (Π.Δ. 113/2008).
2. Επισημαίνεται ότι όσοι υποβάλλουν ελλιπή ή εκπρόθεσμα δικαιολογητικά ή δεν έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις, αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής.
3. Συγγραφικό έργο των ενδιαφερομένων, όπως μελέτες, βιβλία κ.λπ., συναφή με την ειδικότητά τους, να συνυποβάλλεται με τα δικαιολογητικά τους καθώς και αντίτυπο των εργασιών τους.
4. Πέραν των ανωτέρω, σημειώνεται ότι για την επιλογή των ενδιαφερομένων που δεν προέρχονται από αστυνομικούς – στρατιωτικούς , θα ληφθεί υπόψη η ιδιότητά τους (Μέλη Δ.Ε.Π, Α.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι.), η κατοχή διπλώματος (Πτυχίου, Μεταπτυχιακού ή διδακτορικού), η συγγραφή εργασίας σχετικά με το αντικείμενο διδασκσλίας η διδακτική ικανότητα και πείρα, καθώς και η εν γένει εμπειρία τους στο αντικείμενο.
5. Για τους εν ενεργεία Αξιωματικούς των Σωμάτων Ασφαλείας θα ληφθεί επίσης υπόψη η κατοχή πτυχίου Πανεπιστημίου, ή ευδόκιμης αποφοίτησης τους από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών Στελεχών της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας , την Σχολή Εθνικής Αμυνας , από την Σχολή Π.Σ.Ε.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης , η υπηρεσιακή τους εμπειρία, καθώς και η συγγραφή εργασιών σχετικών με το αντικείμενο διδασκαλίας.
6. Για τους εν ενεργεία Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων θα ληφθεί επίσης υπόψη η κατοχή πτυχίου Πανεπιστημίου, ή ευδόκιμης αποφοίτησης τους από την Σχολή Εθνικής Αμυνας , από την Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου, την Σχολή Εθνικής Ασφάλειας , από την Σχολή Π.Σ.Ε.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης , η υπηρεσιακή τους εμπειρία, καθώς και η συγγραφή εργασιών σχετικών με το αντικείμενο διδασκαλίας.
7. Για τους υποψηφίους που δίδαξαν κατά το τελευταίο εκαιδευτικό έτος στη Σχολή Π.Σ.Ε.Α., λαμβάνονται υπ’όψιν, κατά την επιλογή του διδακτικού προσωπικού και οι αξιολογήσεις των εκπαιδευομένων καθώς και οι προτάσεις – διαπιστώσεις του Διοικητή της Σχολής.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
1. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στη Σχολή Π.Σ.Ε.Α. τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά από 22/07 έως και 31/08/2015.
2. Μετά την 31/08/2015 δεν θα γίνουν δεκτές αιτήσεις.
3. Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Σχολή Π.Σ.Ε.Α ( Μιστριώτη 31 Τ.Κ : 121.37 Περιστέρι ) και στην Υπηρεσία Π.ΑΜ – Π.Σ.Ε.Α , Γ’ Δ-ΝΣΗ /ΤΜ. ΙΙ ( Αίαντος 8, Τ.Κ : 175.62. Π.Φάληρο), ταχυδρομικά (συστημένα) ή αυτοπροσώπως από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 08:00 έως 14.00.
4. Αντικατάσταση της αιτήσεως ή διόρθωσης αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Δικαιολογητικά που θα κατατίθενται μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν θα λαμβάνονται υπόψιν.
5. Η ευθύνη της σωστής συμπληρώσεως της αιτήσεως είναι αποκλειστικά ευθύνη του υποψηφίου.
6. Οι αιτήσεις να είναι συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες από τους ίδιους τους υποψηφίους και σε περίπτωση μη αυτοπροσώπως καταθέσεως τους πρέπει να είναι επικυρωμένες για το γνήσιο της υπογραφής τους από Αστυνομικό Τμήμα ή από Κ.Ε.Π.
7. Όλα τα δικαιολογητικά, να προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα και όχι σε επικυρωμένα αντίγραφα ή πρωτότυπα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014.
8. Έντυπα αιτήσεων και πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Σπουδών της Σχολής Π.Σ.Ε.Α. (τηλ : 210 -5740195 – 192 και fax : 210 – 5740191 ) και από τη Υπηρεσία Π.ΑΜ – Π.Σ.Ε.Α , Γ’ Δ-ΝΣΗ ΤΜ. ΙΙ. (τηλ : 210-9856500-538-539 και fax : 210 – 9852538) και στην ιστοσελίδα www.diavgeia.gov.gr.
9. Οι διορισθέντες κατά το έτος 2015, δεν είναι απαραίτητο να καταθέσουν εκτός της αιτήσεως τους τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, τα οποία ήδη έχουν καταθέσει και βρίσκονται στο αρχείο της Υπηρεσίας μας, εκτός και εάν υπάρχουν νέοι τίτλοι σπουδών ή άλλα έγγραφα τα οποία δεν είχαν κατατεθεί .

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις