ΕΡΓΑΣΙΑ-ERGASIA-cjob12

Η Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ), που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ευελπίδων 6 και Μουστοξύδη, ΤΚ 11362, λαμβάνοντας υπόψη το ΠΔ 153/2004 (ΦΕΚ Α 111) «Περί Οργανισμού της ΣΕΘΑ» όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ΠΔ 103/2009 (ΦΕΚ Α129), προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω θέσεων, με επιλογή Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου και με ωριαία αποζημίωση (ΕΠΣ), για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών ακαδημαϊκού έτους 2015-16:
α. Της 68ης Εκπαιδευτικής Σειράς Κανονικής Φοίτησης.
β. Της 6ης Διαδικτυακής Μάθησης (ΔΙΜΑ).
γ. Του Διεθνούς Τμήματος Σπουδών (αγγλόφωνου σχολείου) της ΣΕΘΑ.

2. ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
α. Οι προς πλήρωση θέσεις εκπαίδευσης, για την 68η ΕΣ και την 6η ΔΙΜΑ είναι:
(1) Σε Βασικούς Τομείς Εκπαίδευσης:
(α) Ένας υπάλληλος του διπλωματικού κλάδου, εν ενεργεία ή εν συντάξει κατά προτεραιότητα ή ένας Καθηγητής Πολιτικών Επιστημών – Διεθνών Σχέσεων, για θέματα Διεθνών Σχέσεων και Εξωτερικής Πολιτικής και για μέχρι 163 ώρες διδασκαλίας.

(β) Ένας Καθηγητής Πολιτικής Διπλωματικής Ιστορίας και για μέχρι 163 ώρες διδασκαλίας.
(γ) Ένας Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών για Οικονομικά θέματα και για μέχρι 163 ώρες διδασκαλίας.
(δ) Ένας Καθηγητής Διεθνών Σπουδών, με εξειδίκευση στα θέματα στρατηγικών και αμυντικών σπουδών, εξοπλισμών και ανάπτυξης οπλικών συστημάτων ή Ανώτατος Αξιωματικός εν αποστρατεία, από τους τρείς Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων με ανάλογες γνώσεις και για μέχρι 163 ώρες διδασκαλίας.
(ε) Ένας Καθηγητής Διοικητικών Επιστημών για θέματα Διοίκησης – Διεύθυνσης και Ηγεσίας και για μέχρι 163 ώρες διδασκαλίας.
(2) Σε Ειδικούς Τομείς ή Ειδικά Θέματα, ως Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό:
(α) Μία θέση για την κάλυψη του Ειδικού Τομέα Εκπαίδευσης με διδακτικό αντικείμενο «Διεθνές Σύστημα – Διεθνές Δίκαιο -Διεθνείς Οργανισμοί» και για μέχρι 134 ώρες διδασκαλίας.
(β) Μία θέση για την κάλυψη του Ειδικού Τομέα Εκπαίδευσης με διδακτικό αντικείμενο «Παγκόσμια και Περιφερειακή Ασφάλεια» και για μέχρι 134 ώρες διδασκαλίας.
(γ) Μία θέση για την κάλυψη του Ειδικού Τομέα Εκπαίδευσης με διδακτικό αντικείμενο «Διαχείριση Κρίσεων, Θεωρίες Παιγνίων και Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων» και για μέχρι 134 ώρες διδασκαλίας.
(δ) Μία θέση για την κάλυψη του Ειδικού Τομέα Εκπαίδευσης με διδακτικό αντικείμενο «Γεωπολιτική» και για μέχρι 134 ώρες διδασκαλίας.
(ε) Μία θέση για την κάλυψη του Ειδικού Τομέα Εκπαίδευσης με διδακτικό αντικείμενο «Υψηλή Στρατηγική και Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας» και για μέχρι 134 ώρες διδασκαλίας.
β. Οι προς πλήρωση θέσεις ανά κύκλο εκπαίδευσης για το Διεθνές Τμήμα Σπουδών (αγγλόφωνο σχολείο) της ΣΕΘΑ με τίτλο “International Senior Course on Defense Studies: Facts and Analysis of Strategic Thought and Leadership”, είναι:

(1) Μια θέση για κάλυψη του διδακτικού αντικειμένου “Strategy, Military Theory and Geopolitics” (μέχρι 74 ώρες διδασκαλίας).
(2) Μια θέση για κάλυψη του διδακτικού αντικειμένου “Weapon Systems”( μέχρι 24 ώρες διδασκαλίας).
(3) Μια θέση για κάλυψη του διδακτικού αντικειμένου “Strategy and International Relations” (μέχρι 20 ώρες διδασκαλίας).
(4) Μια θέση για κάλυψη του διδακτικού αντικειμένου “International Enviroment” (μέχρι 34 ώρες διδασκαλίας).
(5) Μια θέση για κάλυψη του διδακτικού αντικειμένου “Economics” (μέχρι 23 ώρες διδασκαλίας).
(6) Μια θέση για κάλυψη του διδακτικού αντικειμένου “Crisis Management and Games” (μέχρι 44 ώρες διδασκαλίας).
γ. Η ΣΕΘΑ διατηρεί το δικαίωμα να μην καλύψει (μερικά ή ολικά) τις θέσεις ή τις ώρες διδασκαλίας που προκηρύσσονται, κατά την κρίση της, σε περίπτωση μεταβολής των εκπαιδευτικών της αναγκών.
3. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
Η χρονική διάρκεια σύμβασης του εκπαιδευτικού προσωπικού σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών είναι:
α. Για τις ανάγκες της 68ης Εκπαιδευτικής Σειράς Κανονικής Φοίτησης Σπουδαστών και της 6ης Διαδικτυακής Μάθησης (ΔΙΜΑ) από 7 Σεπτεμβρίου 2015 έως 22 Σεπτεμβρίου 2016.
β. Για τις ανάγκες του Διεθνούς Τμήματος Σπουδών (Αγγλόφωνου Σχολείου) της ΣΕΘΑ με τίτλο “International Senior Course on Defense Studies: Facts and Analysis of Strategic Thought and Leadership”, από 21 Σεπτεμβρίου έως 20 Δεκεμβρίου 2015.
4. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα παρακάτω απαιτούμενα γενικά
προσόντα:
α. Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια και υπηκοότητα. Για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση πρέπει να έχει παρέλθει ένα

(1) τουλάχιστον έτος από την απόκτησή της, μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
β. Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.
γ. Να μην διώκονται ή να έχουν καταδικασθεί για τα ποινικά αδικήματα όπως ορίζονται στα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.
3528/07 ΦΕΚ Α26).
δ. Οι άρρενες υποψήφιοι, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.
ε. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος και να μην έχουν υπερβεί το 64ο έτος της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου του 2015 (έτος προκήρυξης του διαγωνισμού).
στ. Να έχουν την υγεία, που να επιτρέπει την άσκηση των καθηκόντων που πρόκειται να τους ανατεθούν, όπως ορίζει το άρθρο 7 του ν
4210/14, ΦΕΚ Α74).
ζ. Σε περίπτωση που κατέχουν δημόσια θέση, να μην υπόκεινται στους περιορισμούς των Ν1256/82 και Ν1305/82, «Περί Πολυθεσίας».
η. Να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής και σε περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή να κατέχουν και βεβαίωση ισοτιμίας από το πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ.
θ. Τα ανωτέρω γενικά προσόντα, θα πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο πρόσληψης.
5. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α. Για την κάλυψη των θέσεων παραγράφου 2α(1) οι υποψήφιοι πρέπει να είναι :
(1) Εν ενεργεία ή επίτιμοι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών, του Διπλωματικού Κλάδου, με βαθμό τουλάχιστον Πρέσβη.

(2) Εν ενεργεία μέλη Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΔΕΠ) των ΑΕΙ ή των ΑΣΕΙ, καθώς και των αντίστοιχων αυτών Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, όλων των βαθμίδων, με διδακτορικό δίπλωμα Ελληνικού Πανεπιστημίου ή αντίστοιχου της αλλοδαπής αναγνωρισμένο κατά τις οικείες διατάξεις του ιδίου ή συναφούς με τις προκηρυσσόμενες θέσεις γνωστικού αντικειμένου.
β. Για την κάλυψη των θέσεων παραγράφου 2α(2) και 2β οι υποψήφιοι πρέπει να είναι :
(1) Ειδικοί Επιστήμονες (αφορά πρώην μέλη ΔΕΠ, εξωτερικούς συνεργάτες/επισκέπτες καθηγητές ΑΕΙ/ΑΣΕΙ/ΑΤΕΙ, visiting Professors, adjunct Lecturers και άλλους διπλωματούχους), με εμπειρία και εξειδίκευση όπως απαιτείται ανά προκηρυσσόμενη θέση,
(2) Ανώτατοι / Ανώτεροι Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, εν ενεργεία ή εν αποστρατεία με μόρφωση στο αντικείμενο που αιτούνται να διδάξουν και επαγγελματική και διδακτική εμπειρία όπως αυτή προκύπτει από την υπηρεσία τους και την επιμόρφωση τους.
γ. Γενικά όλοι οι ανωτέρω πρέπει να έχουν :
(1) Πτυχίο ή Δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, που καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της θέσης ή συναφές με αυτό γνωστικό πεδίο.
(2) Επιστημονική εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο της οικείας θέσης ή συναφές με αυτό γνωστικό πεδίο, που αποδεικνύεται με μεταπτυχιακό τίτλο ή διδακτορικό δίπλωμα Ελληνικού Πανεπιστημίου ή αντίστοιχου της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο κατά τις οικείες διατάξεις.
(3) Άριστη γνώση μίας ξένης γλώσσας. Για τους υποψήφιους για το αγγλόφωνο σχολείο της ΣΕΘΑ, απαιτείται η άριστη γνώση της αγγλικής) (επίπεδο T2/C2), γνώση η οποία αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του
άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001 »
(ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’.
δ. Για το διορισμό συνεκτιμάται η θέση που κατέχουν στη βαθμίδα των μελών ΔΕΠ, ο βαθμός διδακτικής εμπειρίας, επιστημονικής έρευνας, το συγγραφικό έργο και η διεθνής επιστημονική δραστηριότητα.

ε. Μεταξύ των υποψηφίων που έχουν παρόμοια επιστημονικά προσόντα, η ευδόκιμη διδακτική προϋπηρεσία στη Σχολή λαμβάνεται υπόψη ως ενισχυτικό κριτήριο για την επιλογή και τη πρόσληψη.
στ. Το αρμόδιο όργανο για την επιλογή του εκπαιδευτικού προσωπικού είναι αυτό που ορίζει το Άρθρο 30 του ΠΔ153/2004 (Περί Οργανισμού της ΣΕΘΑ) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ΠΔ103/2009.
6. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Τα καθήκοντα που θα κληθεί να αναλάβει το εκπαιδευτικό προσωπικό θα αναφέρονται αναλυτικά στη σύμβαση εργασίας, που υπογράφεται μεταξύ της Διοίκησης της ΣΕΘΑ και του προσληφθέντος εκπαιδευτικού προσωπικού. Μεταξύ άλλων πρέπει να:
α. Προετοιμάζει έγκαιρα και διδάσκει την ύλη της διάλεξης που καθορίζεται από τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, με έμφαση στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των σπουδαστών.
β. Καταβάλει κάθε προσπάθεια για την προαγωγή της εκπαίδευσης και να εισηγείται αρμοδίως τη λήψη των αναγκαίων μέτρων.
γ. Ειδοποιεί εγκαίρως τη ΣΕΘΑ σε περίπτωση κωλύματος. Επισημαίνεται η σχετική πρόβλεψη στην εκτέλεση των εκπαιδευτικών καθηκόντων για την πραγματοποίηση των διαλέξεων εντός της τεθείσας χρονικής διάρκειας του κάθε κύκλου σπουδών, εξαιρουμένων των λόγων υγείας ή άλλων απρόβλεπτων / επειγουσών αναγκών.
δ. Εισηγείται την τροποποίηση και αναθεώρηση του εκπαιδευτικού προγράμματος, με σκοπό την προσαρμογή του ως προς τις εξελίξεις της επιστήμης.
ε. Παραδίδει στη Σχολή τα σχέδια μαθημάτων (περίγραμμα διαλέξεως) για τη διδακτέα ύλη καθώς και την προτεινόμενη βιβλιογραφία.
7. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
α. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία πρόσληψης εκπαιδευτικού προσωπικού, οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις, πρέπει να υποβάλουν στη ΣΕΘΑ μέχρι την 14:00 της 10 Αυγούστου 2015, τα ακόλουθα έντυπα – δικαιολογητικά με παράλληλη

αποστολή γνωστοποίησης της επιθυμίας/πρόθεσης συμμετοχής με σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.:
(1) Αίτηση σε έντυπη μορφή σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα της προκήρυξης, τα οποία δύνανται να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της ΣΕθΑ (http://setha.army.gr/). Η σωστή και πλήρης συμπλήρωση της αντίστοιχης αίτησης είναι αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου.
(2) Βιογραφικό σημείωμα σε έντυπη μορφή, σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα, τα οποία δύνανται να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της ΣΕΘΑ (http://setha.army.gr/), στο οποίο να αναφέρονται κυρίως οι σπουδές, η ακαδημαϊκή, επιστημονική, ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα, η κάθε είδους προϋπηρεσία καθώς και υπόμνημα επιστημονικών εργασιών, δημοσιεύσεων κλπ. Η σωστή και πλήρης συμπλήρωση του αντίστοιχου βιογραφικού σημειώματος είναι αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου.
(3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 περί ψευδούς δήλωσης σε έντυπη μορφή, σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα της προκήρυξης, τα οποία δύνανται να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της ΣΕΘΑ (http://setha.army.gr/). Η σωστή και πλήρης συμπλήρωση της αντίστοιχης υπεύθυνης δήλωσης είναι αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου.
(4) Φωτοαντίγραφα των κατεχόμενων τίτλων σπουδών. Διευκρινίζεται ότι:
(α) Αν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται επιπλέον η κατάθεση φωτοαντιγράφου του πιστοποιητικού ισοτιμίας του Διαπανεπιστημιακού Κέντρου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ) ή του πιστοποιητικού ισοτιμίας από αναγνωρισμένο ΑΕΙ του εσωτερικού, για τους τίτλους που έχουν αποκτηθεί πριν την ίδρυση του ΔΙΚΑΤΣΑ.
(β) Για τα εν ενεργεία μέλη ΔΕΠ δεν απαιτείται η προσκόμιση των αντιγράφων των τίτλων σπουδών. Απαιτείται όμως η αναλυτική καταγραφή του συνόλου των τίτλων στα αντίστοιχα πεδία του βιογραφικού σημειώματος και η συμπλήρωση του σχετικού ΦΕΚ διορισμού τους.
(5) Φωτοαντίγραφα των κατεχόμενων τίτλων σπουδών πιστοποίησης γνώσης της ξένης (αγγλική για τους υποψηφίους στο αγγλόφωνο σχολείο) γλώσσας σε άριστο επίπεδο T2/C2. Για τα αποδεκτά πιστοποιητικά, ο υποψήφιος μπορεί να ανατρέξει στη σχετική ενότητα που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ , όπως αυτή ισχύει μετά την ημερομηνία γνωστοποίησης της παρούσας προκήρυξης.

(6) Πιστοποιητικά, Βεβαιώσεις επαγγελματικής- εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας. Τα ιδιωτικά έγγραφα γίνονται δεκτά εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 1 του ν. 4250/14 (ΦΕΚ Α 74).
(7) Οι υπάλληλοι που κατέχουν άλλη θέση στο Δημόσιο, σε ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, άδεια της Υπηρεσίας τους που θα τους επιτρέπει την απασχόλησή τους στη Σχολή,
β. Η αναζήτηση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’. και αντιγράφου ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης θα γίνει από την υπηρεσία αυτεπάγγελτα.
γ. Όσοι επιλεγούν θα πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 για τον κύριο ασφαλιστικό φορέα, τον αριθμό μητρώου ασφαλισμένου και τον ΑΦΜ τους.
δ. Όσοι επιλεγούν και δεν είναι Δημόσιοι υπάλληλοι ή μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ / ΑΣΕΙ, θα πρέπει στη συνέχεια να υποβάλουν:
(1) Πιστοποιητικό του αρμοδίου δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητος στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας.
(2) Πιστοποιητικό Υγείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του ν 4210/13, ΦΕΚ Α 254).
ε. Σε περίπτωση που υποψήφιος υποβάλει υποψηφιότητα σε περισσότερες από μια θέσεις, υποχρεούται να υποβάλει αίτηση και πλήρη φάκελο δικαιολογητικών για κάθε μία υποψηφιότητα ξεχωριστά.
ζ. Οι υποψήφιοι που υποβάλουν ελλιπή ή εκπρόθεσμα δικαιολογητικά ή δεν έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις ή δεν αποδέχονται τους όρους της παρούσης, θα αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής χωρίς να υπάρξει ξεχωριστή ειδοποίηση από την Υπηρεσία.
8. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
α. Η υποβολή των αιτήσεων με όλα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά, δύναται να λάβει χώρα:

(1) Προσωπικά από τους υποψηφίους ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένα προς τούτο άτομα, στην Κεντρική Γραμματεία της ΣΕΘΑ, στην έδρα της Σχολής εμπρόθεσμα πριν την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής.
(2) Με συστημένο φάκελο μέσω υπηρεσίας κρατικών ταχυδρομείων (ευανάγνωστη ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου) στη διεύθυνση: «Σχολή Εθνικής Άμυνας, οδός Ευελπίδων 6 και Μουστοξύδη, ΤΚ 11362, Αθήνα», εμπρόθεσμα πριν την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής. Σε κάθε περίπτωση διευκρινίζεται ότι, αποδεικτικό στοιχείο αποστολής του συστημένου φακέλου είναι η απόδειξη από το ταχυδρομείο ή από courier, η οποία θα πρέπει να τηρηθεί από τον ενδιαφερόμενο μέχρι την ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων.
β. Αντικατάσταση της αιτήσεως ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Δικαιολογητικά που θα κατατίθενται μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
γ. Η αποστολή γνωστοποίησης της επιθυμίας/πρόθεσης συμμετοχής με σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στη ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.είναι υποχρεωτική, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η αίτηση συμμετοχής, ώστε:
(1) Να ενημερωθεί η ΣΕΘΑ για το σύνολο των αιτήσεων, με έμφαση σε αυτές που θα αποσταλούν ταχυδρομικώς, για να αρχίσει εγκαίρως η διαδικασία επιλογής.
(2) Να ενημερώσει η ΣΕΘΑ όλους τους υποψηφίους στις ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις για τον προσωρινό και τον οριστικό πίνακα αποτελεσμάτων.
δ. Μετά την 14:00 της 10ης Αυγούστου 2015 δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις.
ε. Οι φάκελοι των δικαιολογητικών όσων δεν επιλεγούν, θα τηρηθούν στη Σχολή έως το τέλος της λειτουργίας της 68ης Σειράς, της 6ης ΔΙΜΑ και του αγγλόφωνου σχολείου της ΣΕΘΑ, πλην αυτών που θα επιστραφούν στους υποψηφίους κατόπιν αιτήσεώς τους, οπότε και θα καταστραφούν με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.
9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
α. Η αποζημίωση των ωρών διδασκαλίας του προσληφθέντος εκπαιδευτικού προσωπικού θα λάβει χώρα βάσει του αναλυτικού προγράμματος

σπουδών και καθορίζεται στην ΥΑ 2/42740/0022 (ΦΕΚ Β’ 1732/28.8.2008) «Αναπροσαρμογή – Καθορισμός Αποζημιώσεων Προσωπικού που διδάσκει στις Στρατιωτικές Σχολές και τα Κέντρα Εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων» και σε περίπτωση τροποποίησης / κατάργησης αυτής, θα εναρμονισθεί με τις διατάξεις της εκάστοτε Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας.
β. Στις ώρες διδασκαλίας όλων των ανωτέρω εκπαιδευτικών αναγκών συμπεριλαμβάνονται και οι ώρες για διενέργεια εξετάσεων, επίβλεψη και διόρθωση γραπτών, ατομικών διατριβών, εργασιών κλπ), όπως καθορίζεται παρακάτω:
(1) Της 68ης Εκπαιδευτικής Σειράς Κανονικής Φοίτησης και της 6ης Διαδικτυακής Μάθησης (ΔΙΜΑ).

(α) Μία (1) ώρα διδασκαλίας ανά 10 γραπτά εξετάσεων. (β) Μία (1) ώρα διδασκαλίας ανά 4 ατομικές εργασίες. (γ) Τρεις (3) ώρες διδασκαλίας ανά ατομική διατριβή.
(2) Του Διεθνούς Τμήματος Σπουδών (Αγγλόφωνου Σχολείου)
της ΣΕΘΑ.

(α) Τρεις (3) ώρες διδασκαλίας ανά 10 γραπτά εξετάσεων. (β) Έξι (6) ώρες διδασκαλίας ανά ατομική διατριβή.
10. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
α. Τα αποτελέσματα της επιλογής του εκπαιδευτικού προσωπικού (προσωρινός πίνακας και πίνακας επιλαχόντων ) για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της ΣΕΘΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας:
(1) Στην ιστοσελίδα της Σχολής (http://setha.army.gr/).
(2) Στον πίνακα ανακοινώσεων της Κεντρικής Γραμματείας της
ΣΕΘΑ.
(3) Με αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος (email) στους συμμετέχοντες στη διαδικασία.

β. Τα οριστικά αποτελέσματα για το εκπαιδευτικό προσωπικό, θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την εξέταση τυχόν ενστάσεων, με τους ακόλουθους τρόπους:
(1) Στο διαδίκτυο στο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
(2) Στην ιστοσελίδα της Σχολής (http://setha.army.gr/).
(3) Στον πίνακα ανακοινώσεων της Κεντρικής Γραμματείας της
ΣΕΘΑ.
(4) Με αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος (email) στους συμμετέχοντες στη διαδικασία.
γ. Σε περίπτωση μη προσέλευσης του επιλεγέντος για ανάληψη υπηρεσίας, λόγω κωλύματος ή/και αποχώρησής του προ της λήξης της χρονικής διάρκειας της απασχόλησής του, ή ακόμα, λόγω ανεπαρκούς διαθεσιμότητας συγκριτικά με τις απαιτούμενες ώρες και ημέρες απασχόλησης, σύμφωνα με το πρόγραμμα και τις ανάγκες της ΣΕΘΑ, η Σχολή διατηρεί, μονομερώς το δικαίωμα αντικατάστασης του επιλεγέντος από τον επόμενο επιλαχόντα, με σχετική απόφαση της Διοίκησης της ΣΕΘΑ.
11. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
α. Οι ενστάσεις των υποψηφίων θα κατατίθενται στην έδρα της Σχολής (Κεντρική Γραμματεία της ΣΕΘΑ), εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημέρα ανάρτησης του προσωρινού Πίνακα επιλεγέντων στην ιστοσελίδα της Σχολής (http://setha.army.gr/).
β. Είναι δυνατή η κατάθεση της ένστασης από τον ενδιαφερόμενο προσωπικά ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο. Ενστάσεις που θα κατατίθενται μέσω αποστολής ταχυδρομείου ή με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν.
γ. Μετά την παρέλευση των 10 ημερολογιακών ημερών, οι ενστάσεις θα είναι εκπρόθεσμες και ως εκ τούτου θα απορρίπτονται.
δ. Ο κοινοποιημένος οριστικός Πίνακας προσληφθέντων δεν επιδέχεται περαιτέρω ενστάσεων.
12. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
α. Η παρούσα προκήρυξη δημοσιεύεται:

(1) Στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια» (https://diavgeia.gov.gr).
(2) Στην ιστοσελίδα της Σχολής Εθνικής Άμυνας (http://setha.army.gr).
(3) Στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ
(http://www.geetha.mil.gr/el/briefing-el/prokirixeis-el.html)
(4) Στον πίνακα ανακοινώσεων της Κεντρικής Γραμματείας της
ΣΕΘΑ.
β. Περίληψη της παρούσας προκήρυξης δημοσιεύεται στον έντυπο τύπο και συγκεκριμένα σε τέσσερις (4) ημερήσιες εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας.
γ. Λοιπές πληροφορίες και λεπτομέρειες παρέχονται από την ημέρα δημοσίευσης της προκήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξης παραλαβής των αιτήσεων από:
(1) Τη Σχολή Εθνικής Άμυνας στο Τμήμα Εκπαίδευσης της ΣΕΘΑ, κάθε εργάσιμη ημέρα από 09:00 έως 13:00.
(2) Στα τηλέφωνα: 210-8896510, 210-8896509 και στον αριθμό τηλεομοιοτυπίας 210-8896545.
(3) Κατόπιν αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση mekpe@hndc.mil.gr

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις