ERGASIA-JOBS-ΕΡΓΑΣΙΑ-W4R5

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Για την πρόσληψη προσωπικού µε Σύµβαση Εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου
χρονικής διάρκειας µέχρι δύο (2) µήνες για την κάλυψη
επειγουσών αναγκών του ΝΠ∆∆ Κοινωνικός Οργανισµός ∆. Πατρέων

Το ΝΠ∆∆ «Κοινωνικός Οργανισµός ∆ήµου Πατρέων»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
– Την πρόσληψη προσωπικού για την αντιµετώπιση επειγουσών αναγκών του 5ου Θερινού
Κ∆ΑΠ, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας µέχρι δύο (2)
µήνες, µε την εξής ειδικότητα:

2 ∆Ε Ναυαγοσωστών

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή
µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής
µονάδας της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
β) Άδεια ναυαγοσώστη εκδιδόµενη από Λιµενική Αρχή, σε ισχύ.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ́ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)
α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου
ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού
σχολείου) ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆.
580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος
τίτλος της αλλοδαπής.
β) Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόµενη από Λιµενική Αρχή σε ισχύ.

Η κατάταξη των υποψηφίων θα γίνει σύµφωνα µε την εµπειρία τους
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 45 ετών
2. Να έχουν την Υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση
καθηκόντων της θέσης για την οποία προσλαµβάνονται.
3. Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία,
δικαστική συµπαράσταση).

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής
δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας
2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών
της αλλοδαπής, βεβαίωση ισοτιµίας αυτού από την αρµόδια ∆ιεύθυνση
3. Φωτοαντίγραφο Άδειας Ναυαγοσώστη, εκδιδόµενη από Λιµενική Αρχή, σε ισχύ.
4. Υπεύθυνη δήλωση κατά το Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του
Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συµπαράσταση).
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι έχουν την υγεία και τη
φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για
την οποία επιλέγονται.
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται αν το αµέσως
προηγούµενο δωδεκάµηνο (12µηνο) από την τελευταία ηµέρα της νέας σύµβασης έχουν
απασχοληθεί σε φορείς του δηµοσίου ή ευρύτερου δηµοσίου τοµέα του άρθρου 14 παρ. 1
του Ν. 2190/94, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 3812/2009,
µε την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων
αναγκών. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία που
απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).
7. Βεβαιώσεις απόδειξης Εµπειρίας (εφόσον υπάρχει)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Ως βαθµολογούµενη εµπειρία για την παραπάνω θέση νοείται η απασχόληση µε σχέση
εργασίας ή σύµβαση µίσθωσης έργου στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα ή άσκηση επαγγέλµατος
σε καθήκοντα ή έργα συναφή µε το αντικείµενο της προς πλήρωση θέσης.
Η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη µετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών και της σχετικής
Άδειας, µε τα οποία οι υποψήφιοι µετέχουν στη διαδικασία επιλογής.
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
(1) Για τους µισθωτούς του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα:
· Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της
ασφάλισης.
· Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του
ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εµπειρίας του
καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυµίας της επιχείρησης
αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο.
Οι µισθωτοί του δηµόσιου τοµέα µπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του
ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκοµίσουν βεβαίωση του οικείου
φορέα του δηµοσίου τοµέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια
της εµπειρίας.
(2) Για τους ελεύθερους επαγγελµατίες:
· Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της
ασφάλισης.
· Υπεύθυνη δήλωση, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, ότι
πραγµατοποίησε συγκεκριµένες εργασίες, µελέτες και έργα σχετικά µε το αντικείµενο της
εµπειρίας και
· Υποβολή µιας τουλάχιστον σχετικής σύµβασης ή δελτίων παροχής υπηρεσιών που
καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εµπειρίας.
Στην περίπτωση που η εµπειρία έχει αποκτηθεί στο δηµόσιο τοµέα, εναλλακτικά, αντί των
προαναφεροµένων, οι υποψήφιοι µπορούν να προσκοµίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα
του δηµόσιου τοµέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της
εµπειρίας.
Σε ό,τι αφορά τους τίτλους σπουδών, την απόδειξη της εµπειρίας και εν γένει την διαδικασία
επιλογής των υποψηφίων, ισχύουν όσα προβλέπονται στο Παράρτηµα Ανακοινώσεων ΣΟΧ
του ΑΣΕΠ µε ηµεροµηνία έκδοσης 23/01/2015.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία του ΝΠ∆∆ «Κοινωνικός
Οργανισµός ∆. Πατρέων» (Γούναρη 76 τηλ: 2610-390.975) και αρµόδιος για την παραλαβή
είναι η υπάλληλος κ. Ιωάννα Μαγκαφά, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά µέσα σε προθεσµία
πέντε (5) ηµερών από την εποµένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του ΝΠ∆∆.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις