ΕΡΓΑΣΙΑ-ERGASIA-cover letter

Ο ΟΑΕΔ προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες σε ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (άρθρο 3 παρ. 2 και 3 του Ν. 2336/95 και άρθρο 16 του Ν. 2643/98), καλεί όσους ενδιαφέρονται και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την Δευτέρα 05/10/2015 έως και την Δευτέρα 12/10/2015, MONO με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά και ώρα από 8:30 π.μ. έως 13:30 μ.μ., όπως προβλέπονται από την με αριθμ. 191300/4.07.1996 (ΦΕΚ576/τ.Β716.07.1996) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο ΚΕΚ Ιωαννίνων, (3ο χιλ. Ιωαννίνων-Αθηνών, 45500, Ιωάννινα τηλ 26510-48063), για τη δημιουργία πινάκων αξιολόγησης και επιλογής ωρομίσθιων εκπαιδευτικών οι οποίοι θα ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του συγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης και θα καλύπτουν τις ανάγκες των αντίστοιχων θεματικών αντικειμένων.

Την υλοποίηση τριών προγραμμάτων κατάρτισης για 45 εκπαιδευτικούς του Υπουργείου Παιδείας της Περιφέρειας Ηπείρου ως εξής:
1. «Τεχνολογία εγκαταστάσεων θέρμανσης φυσικού αερίου» διάρκειας 50 ωρών (15 άτομα).
2. Πρόγραμμα κατάρτισης «Τεχνολογία Υβριδικών συστημάτων σε αυτοκίνητα» διάρκειας 50 ωρών (15 άτομα).
3. Πρόγραμμα κατάρτισης «Συστήματα αυτομάτου ελέγχου PLC» διάρκειας 50 ωρών (15 άτομα).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι Εκπαιδευτές οι οποίοι πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσης.
Πληροφορίες για τις ζητούμενες ειδικότητες, τα μαθήματα, την υποβολή αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δίνονται στο ΚΕΚ Ιωαννίνων του ΟΑΕΔ και στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr

Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης προκηρύσσονται οι παρακάτω κλάδοι και ειδικότητες:
• «Τεχνολογία εγκαταστάσεων θέρμανσης φυσικού αερίου» (50 ώρες)
Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΕΙ/ΤΕΙ Μηχανολογικού τομέα (με εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο)
• «Τεχνολογία Υβριδικών συστημάτων σε αυτοκίνητα» (50 ώρες)

> Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΕΙ/ΤΕΙ Μηχανολογικού τομέα – ειδικότητα Αυτοκινήτων Οχημάτων (με εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο).
> Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΕΙ/ΤΕΙ Ηλεκτρολογικού τομέα (με εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο).
> Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΕΙ/ΤΕΙ Ηλεκτρονικού τομέα (με εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο).

• «Συστήματα αυτομάτου ελέγχου PLC» διάρκειας (50 ώρες)
1. PLC Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΑΕΙ, ΤΕΙ ή Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί ΑΕΙ, ΤΕΙ (με εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία ).

2. INVERTER Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΑΕΙ, ΤΕΙ ή Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί ΑΕΙ, ΤΕΙ (με εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία ).

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής ωρομίσθιων εκπαιδευτικών υποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση συμμετοχής (έντυπη)
Χορηγείται από τη Γραμματεία του ΚΕΚ Ιωαννίνων και το site του ΟΑΕΔ. Στην αίτηση και στην αντίστοιχη θέση αναγράφεται οπωσδήποτε η ειδικότητα για την οποία ο υποψήφιος ενδιαφέρεται όπως αναφέρεται στη προκήρυξη.
2. Βιογραφικό Σημείωμα

3. Βασικός τίτλος σπουδών.
Ως βασικός τίτλος σπουδών θεωρείται εκείνος με την ειδικότητα του οποίου είναι κάποιος υποψήφιος και πρέπει να αναφέρεται σαφώς στην αίτηση. Στον βασικό τίτλο σπουδών πρέπει να αναφέρεται επακριβώς η ειδικότητα, η ημερομηνία κατά την οποία ο υποψήφιος κατέστη πτυχιούχος, ο βαθμός επίδοσής του και ο χαρακτηρισμός του (καλώς, λίαν καλώς, άριστα). Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται ο βαθμός και ο χαρακτηρισμός του, το αντίγραφο τίτλου σπουδών πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση, στην οποία να φαίνεται η βαθμολογική κλίμακα (ελάχιστος βαθμός, βάση, μέγιστος βαθμός) και οι τυχόν καθιερωμένοι χαρακτηρισμοί. Η βεβαίωση αυτή θα πρέπει να έχει εκδοθεί από αρμόδια εκπαιδευτική αρχή. (Ο βασικός τίτλος σπουδών υποβάλλεται σε αντίγραφο ή σε νόμιμα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο).

Αντί του αντιγράφου τίτλου σπουδών μπορεί να υποβάλλεται πιστοποιητικό σπουδών, στο οποίο όμως πρέπει να αναφέρονται όλα τα παραπάνω στοιχεία. Σε περίπτωση που ο βασικός τίτλος σπουδών έχει εκδοθεί από εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού πρέπει ο υποψήφιος να υποβάλλει: α) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών β) επίσημη μετάφρασή του από το Υπουργείο Εξωτερικών γ) βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από αρμόδιο φορέα (ΔΟΑΤΑΠ, Συμβούλιο Ισοτιμιών κλπ.).

4. Τίτλοι αναγνωρισμένων Μεταπτυχιακών Σπουδών στην ειδικότητα του βασικού πτυχίου, εφόσον υπάρχουν.
Ως τίτλοι αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών σπουδών νοούνται μεταπτυχιακοί τίτλοι αναγνωρισμένων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του εσωτερικού ή του εξωτερικού αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους (μεταπτυχιακά πιστοποιητικά, master, ϋ.Ε.Α.) καθώς και διδακτορικά διπλώματα. Μεταπτυχιακοί τίτλοι εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού αξιολογούνται μόνο στην περίπτωση που είναι αναγνωρισμένοι από αρμόδια
3 όργανα ισοτιμιών και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα του Υπουργείου Εξωτερικών. Μεταπτυχιακοί τίτλοι και διδακτορικά διπλώματα για να αξιολογηθούν πρέπει να αφορούν το βασικό τίτλο σπουδών.

5. Τίτλοι ή βεβαιώσεις Παιδαγωγικών Σπουδών.
Ως τίτλοι ή βεβαιώσεις Παιδαγωγικών σπουδών νοούνται τίτλοι ή βεβαιώσεις αναγνωρισμένων ιδρυμάτων Παιδαγωγικών σπουδών. Τίτλοι ή βεβαιώσεις Παιδαγωγικών σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού αξιολογούνται μόνο στην περίπτωση που είναι επικυρωμένοι από αρμόδιες αρχές και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα του Υπουργείου Εξωτερικών.
Ως τίτλος Παιδαγωγικών Σπουδών θα θεωρείται και η κτήση δεύτερου πτυχίου των κλάδων, ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ5, ΠΕ6, ΠΕ7, ΠΕ8, ΠΕ11, ΠΕ15, ΠΕ16, πτυχίου ΑΣΕΤΕΜ, τα οποία θεωρούνται ότι εμπεριέχουν Παιδαγωγική κατάρτιση (άρθρο 14 παρ. 8 Ν.1566/85) και πτυχίο Διδασκάλου και Νηπιαγωγού. Ο τίτλος Παιδαγωγικών σπουδών δεν είναι απαραίτητο να έχει αποκτηθεί στην ειδικότητα για την οποία ο υποψήφιος υποβάλλει αίτηση.

6. Βεβαιώσεις διδακτικής εμπειρίας
Η Διδακτική εμπειρία που βεβαιώνεται πρέπει να είναι συναφής προς το αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο κατάρτισης και να έχει αποκτηθεί σε τυπική εκπαίδευση, σε Δημόσια ή αναγνωρισμένα Ιδιωτικά Σχολεία του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή σε Ι.Ε.Κ στην ειδικότητα του βασικού πτυχίου και απαραίτητα μετά την κτήση του πτυχίου. Επίσης η διδακτική εμπειρία που έχει αποκτηθεί σε εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και από φορείς του Δημόσιου ή ευρύτερου Δημόσιου τομέα και βεβαιώνεται από τους αντίστοιχους φορείς. Η Διδακτική εμπειρία σε αναγνωρισμένα Ιδιωτικά Σχολεία πρέπει απαραίτητα να βεβαιώνεται για την ακρίβεια του περιεχομένου της από Δημόσια εκπαιδευτική αρχή. Η Διδακτική εμπειρία που έχει αποκτηθεί σε Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ., πρέπει να βεβαιώνεται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. Η Διδακτική εμπειρία σε σχολεία του εξωτερικού πρέπει απαραίτητα να βεβαιώνεται για την ακρίβεια του περιεχομένου της από αρμόδια Ελληνική ή εκπαιδευτική ή Προξενική αρχή της αντίστοιχης χώρας. Στις βεβαιώσεις των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρεται η Υπουργική Απόφαση με την οποία έγινε η πιστοποίησή τους, και να συνοδεύονται από αντίγραφο των μισθολογικών καταστάσεων του Κ. Ε. Κ. το οποίο πιστοποιεί τις ώρες διδακτικής εμπειρίας.

Σε κάθε Βεβαίωση Διδακτικής Εμπειρίας θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρονται:
• Το χρονικό διάστημα ( έναρξη – λήξη ) διδασκαλίας.
• Οι συνολικές ώρες διδασκαλίας στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται στη βεβαίωση.
• Η ιδιότητα, ο κλάδος και ειδικότητα με την οποία πραγματοποιήθηκε η διδασκαλία από τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Βεβαιώσεις που δεν αναφέρονται οι συνολικές ώρες διδασκαλίας δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

7. Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Εμπειρίας
Η Επαγγελματική Εμπειρία για να αξιολογηθεί θα πρέπει να έχει αποκτηθεί στην ειδικότητα του βασικού πτυχίου (όπου αυτό απαιτείται) και οπωσδήποτε μετά την απόκτηση του βασικού πτυχίου και να είναι συναφής με το αντικείμενο διδασκαλίας . Αναλυτικά:
7.1) Επαγγελματική Εμπειρία στο Δημόσιο Τομέα
Οι βεβαιώσεις απασχόλησης στο Δημόσιο Τομέα θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από αρμόδιες Υπηρεσίες και να αναγράφουν με σαφήνεια το χρονικό διάστημα της εργασίας, την υπαλληλική κατηγορία και βαθμό, την ειδικότητα, την εργασία ή το επιτελεσθέν έργο και το συγκεκριμένο είδος απασχόλησης κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.
7.2) Επαγγελματική Εμπειρία στον Ιδιωτικό Τομέα
• Οι βεβαιώσεις απασχόλησης στον Ιδιωτικό Τομέα εφόσον πρόκειται για:
7.2.1) Μισθωτούς, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από τον εργοδότη και να αναγράφουν με σαφήνεια το χρονικό διάστημα της εργασίας, την ειδικότητα, το πτυχίο, την εργασία ή το επιτελεσθέν έργο και το συγκεκριμένο είδος απασχόλησης κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα και να είναι θεωρημένες από αρμόδια αρχή της περιοχής που εδρεύει η επιχείρηση.
7.2.2) Ελεύθερους Επαγγελματίες, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από το αντίστοιχο Τεχνικό, Επαγγελματικό ή άλλο Επιμελητήριο ή Επαγγελματικό Σύλλογο και να αναγράφουν με σαφήνεια την ειδικότητα και το χρονικό διάστημα άσκησης του επαγγέλματος. Οι βεβαιώσεις αυτές συνοδεύονται από Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, θεωρημένη από την αρμόδια Οικονομική Εφορία, όπου αναφέρεται για το συγκεκριμένο διάστημα με την συγκεκριμένη ειδικότητα η απόκτηση εισοδημάτων, όπως προβλέπεται από την Απόφαση του Υπ. Οικονομικών ΠΟΔ/1127/1068622/826/14.7.92 κατ’ εφαρμογή του άρθρου 33 του Ν.
1882/1990.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Σε κάθε περίπτωση εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα πέρα από τις παραπάνω βεβαιώσεις δεν γίνονται δεκτά και δεν αξιολογούνται φωτοαντίγραφα βιβλιαρίων ενσήμων, σημειώματα καταβολής εισφορών, εκκαθαριστικά σημειώματα εφορίας, αποδείξεις ασφαλιστικών ταμείων κτλ. 7.3.) Επαγγελματική Εμπειρία εκτός Ελλάδος
Η Επαγγελματική Εμπειρία εκτός Ελλάδος αναγνωρίζεται εφόσον ο υποψήφιος υποβάλλει: 1) δήλωση εργοδότη, (παράγραφος 8.2.1 του παρόντος Κεφαλαίου) συνοδευμένη από επίσημη μετάφραση του Υπ. Εξωτερικών και 2) βεβαίωση Ελληνικού Ασφαλιστικού Φορέα ότι η παραπάνω προϋπηρεσία αναγνωρίζεται ως συντάξιμος χρόνος.

8. Φωτοτυπία του δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας,

9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86
α) ότι δεν είναι Δημόσιος Υπάλληλος, Αναπληρωτής ή συνταξιούχος ή ότι είναι Δημόσιος Υπάλληλος ή Αναπληρωτής και θα προσκομίσει εφ’ όσον προσληφθεί άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.
β) ότι δεν έχει καταδικασθεί ή δεν είναι υπόδικος για τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 του Ν.2683/99 ποινικά αδικήματα.
γ) ότι όλα τα δικαιολογητικά που κατατίθενται είναι γνήσια και πραγματικά αντίγραφα των πρωτοτύπων.
ΠΡΟΣΟΧΗ Υποψήφιοι που δεν υποβάλλουν την παραπάνω Υπεύθυνη δήλωση θα θεωρούνται και θα αξιολογούνται στον πίνακα των Δημόσιων Υπαλλήλων, Συνταξιούχων
10. Εάν ο υποψήφιος είναι αλλοδαπός από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πτυχιούχος αλλοδαπής οφείλει επίσης να υποβάλει απολυτήριο Ελληνικού σχολείου ή σχετική βεβαίωση γνώσης Ελληνικής γλώσσας κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 14 του Ν.1566/85.
11. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, όπου θα φαίνεται ότι βαρύνεται με ένα ή περισσότερα τέκνα.

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ, ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
1. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΚΕΚ Ιωαννίνων, (3ο χιλ. Ιωαννίνων-Αθηνών, 45500, Ιωάννινα τηλ 26510-48063), Δευτέρα 05/10/2015 έως και την Δευτέρα 12/10/2015, MONO με συστημένη επιστολή η με ταχυμεταφορά. Κανένα απολύτως δικαιολογητικό δε γίνεται δεκτό μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης.
2. Κατά την παραλαβή, τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην αίτηση του υποψηφίου ελέγχονται και υπογράφονται από τους παραλήπτες ένα προς ένα και αναγράφεται στην αίτηση ο συνολικός αριθμός συνημμένων (σε φύλλα) πλην του φύλλου της αίτησης.
3. Οι παραλήπτες δεν είναι υπεύθυνοι για την πληρότητα των δικαιολογητικών.

Γ. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής ωρομισθίων εκπαιδευτικών υποψήφιος/α ο/η οποίος/α:
• Δεν έχει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα σύμφωνα με την αντίστοιχη προκήρυξη ειδικοτήτων.
• Δεν υποβάλει αντίγραφα με υπεύθυνη δήλωση ακρίβειας των δικαιολογητικών ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
• Δεν υποβάλλει αναγνώριση του βασικού τίτλου σπουδών αλλοδαπής από τα σχετικά αρμόδια όργανα (ΔΟΑΤΑΠ, Συμβούλιο Ισοτιμιών κλπ. ) και μετάφραση του Υπουργείου Εξωτερικών.

• Υποβάλλει εκπρόθεσμα αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά.
• Δεν έχει υποβάλλει αντίγραφο δελτίου ταυτότητας.
• Αξιολογείται από τον Διευθυντή του ΚΕΚ ως ακατάλληλος/η με βάση στοιχεία που προκύπτουν από προηγούμενη στον Ο.Α.Ε.Δ. διδακτική του απασχόληση και εφόσον κατατεθεί αντίστοιχα τεκμηριωμένη έκθεση του Διευθυντή του ΚΕΚ.

Δ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται με βάση τα επόμενα κριτήρια:
• Διδακτική Εμπειρία
• Επαγγελματική Εμπειρία
• Παιδαγωγικό Τίτλο
• Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
• Βαθμός πτυχίου
• Οικογενειακή Κατάσταση

1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Το σύνολο των ωρών διδακτικής εμπειρίας αξιολογείται ως εξής : Κάθε ώρα διδακτικής Εμπειρίας βαθμολογείται με ένα (1 ) μόριο και μέχρι των 3.600 ωρών.

2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Κάθε ημερομίσθιο επαγγελματικής εμπειρίας αξιολογείται με δύο (2) μόρια και μέχρι των 3.600 μορίων ήτοι 1.800 ημερομίσθια.

3. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Οι υποψήφιοι κάτοχοι Παιδαγωγικών τίτλων σπουδών και 1.800 ωρών διδακτικής εμπειρίας προηγούνται των υπολοίπων όπως προβλέπεται παρακάτω στη δημιουργία πινάκων αξιολόγησης. Οι υποψήφιοι κάτοχοι Παιδαγωγικών τίτλων σπουδών με μικρότερη των 1.800 ωρών διδακτικής εμπειρίας μοριοδοτούνται με 600 μόρια τα οποία προστίθενται στη διδακτική εμπειρία.

4. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Στους υποψηφίους κατόχους μεταπτυχιακών σπουδών προσμετρούνται για Μεταπτυχιακό (Master κλπ.) 600 μόρια ή Διδακτορικό 1.200 μόρια. Αξιολογείται μέχρι ( 1 ) ένας τίτλος επιπλέον του ορίου των 3,600 μορίων διδακτικής εμπειρίας.

5. ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
Ο βαθμός πτυχίου λαμβάνεται υπόψη εφόσον υποψήφιοι ισοβαθμούν στους πίνακες αξιολόγησης και προηγείται ό έχων μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου εφόσον αναγράφεται. Υποψήφιοι που ο βαθμός δεν αναγράφεται αλλά υπάρχει μόνον ο χαρακτηρισμός ΚΑΛΩΣ, ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ και ΑΡΙΣΤΑ θεωρείται ο βαθμός πτυχίου ως εξής:

ΚΑΛΩΣ = 5 ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ = 6,5 ΑΡΙΣΤΑ = 8,5

6. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας και μετά το κριτήριο του βαθμού πτυχίου προηγείται ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο αριθμό τέκνων.

Ε. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Καταρτίζονται οι παρακάτω πίνακες με βάση τις ως άνω προκηρυσσόμενες ειδικότητες και οι υποψήφιοι προσλαμβάνονται (ως γενικός κανόνας) από τον επόμενο πίνακα εφόσον εξαντληθεί ο προηγούμενος. Για τους υποψήφιους ΠΕ & ΤΕ

Πίνακας 1
Υποψήφιοι πτυχιούχοι ΠΕ & ΤΕ κάτοχοι παιδαγωγικού τίτλου με 1800 ώρες τουλάχιστον διδακτικής εμπειρίας
Πίνακας 2
Υποψήφιοι πτυχιούχοι ΠΕ & ΤΕ κάτοχοι παιδαγωγικού τίτλου με λιγότερες από 1800 ώρες διδακτικής εμπειρίας και υποψήφιοι χωρίς παιδαγωγικό τίτλο.

Σε κάθε πίνακα η κατάταξη γίνεται ως εξής :
• Προηγείται ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο αριθμό μορίων που προκύπτει από το άθροισμα των μορίων διδακτικής εμπειρίας (μέχρι 3600) συν τα μόρια της επαγγελματικής εμπειρίας (μέχρι 3600) συν τα μόρια από Μεταπτυχιακό τίτλο (εάν υπάρχει) και Παιδαγωγικό τίτλο (εάν υπάρχει) για τον Πίνακα 2 και επιπλέον των ορίων, αν αυτό έχει ήδη συμπληρωθεί.
• Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο έχων μεγαλύτερο βαθμό στο βασικό τίτλο σπουδών. Σε περίπτωση και νέας ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο αριθμό τέκνων.

Εφόσον εξαντληθούν οι υποψήφιοι των παραπάνω πινάκων προσλαμβάνονται από νέους αντίστοιχους πίνακες υποψήφιοι δημόσιοι υπάλληλοι, αναπληρωτές και συνταξιούχοι που δημιουργούνται με τα ίδια ως άνω κριτήρια.

Οι Πίνακες αξιολόγησης & αποκλειομένων θα ανακοινωθούν τη Παρασκευή 23/10/2015 στον πίνακα Ανακοινώσεων του ΚΕΚ Ιωαννίνων και στην Ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.

ΣΤ. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

1. Με Απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης συγκροτείται στο ΚΕΚ Ιωαννίνων
τριμελής Επιτροπή, για την αξιολόγηση των υποψηφίων ωρομισθίων Εκπαιδευτών με βάση τα νόμιμα υποβληθέντα δικαιολογητικά και τα αντίστοιχα προσόντα τους, αποτελούμενη από:
• Τον Διευθυντή του ΚΕΚ Ιωαννίνων, ως Πρόεδρο
• Εκπρόσωπο της Περιφερειακής Διεύθυνσης ως μέλος
• Έναν Εκπαιδευτικό της ΕΠΑΣ Μαθητείας Ιωαννίνων, ως μέλος. Η Επιτροπή αυτή :

> Ελέγχει την εγκυρότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών αυτών και αποκλείει τους μη δικαιούμενους να συμμετάσχουν στην επιλογή με βάση τα δικαιολογητικά αυτά.
> Ταξινομεί τα δικαιολογητικά κατά ειδικότητα σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη και βαθμολογεί όλα τα δικαιολογητικά των υποψηφίων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα Απόφαση και συντάσσει για κάθε ένα υποψήφιο Έκθεση Αξιολόγησης.
> Μετά την βαθμολόγηση όλων των υποψήφιων συντάσσει Πίνακα Αξιολόγησης Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών κατά ειδικότητα σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη και κατά σειρά αξιολόγησης με βάση το συνολικό αριθμό μορίων κάθε υποψηφίου.

Στο Πίνακα Αξιολόγησης δεν περιλαμβάνονται υποψήφιοι για τους οποίους έχει κατατεθεί από τον Διευθυντή του ΚΕΚ Ιωαννίνων Έκθεση ακαταλληλότητας με βάση στοιχεία που προκύπτουν από προηγούμενη διδακτική απασχόληση του στον ΟΑΕΔ.
> Συντάσσει Πίνακα Αποκλειομένων από την διαδικασία επιλογής υποψηφίων στον οποίο αναγράφεται συνοπτικά η αιτιολογία αποκλεισμού για κάθε ένα υποψήφιο.
> Αποφασίζει για κάθε θέμα που προκύπτει κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων ωρομισθίων εκπαιδευτικών και αφορά στα κριτήρια και στη διαδικασία αξιολόγησης που δεν προβλέπεται από την παρούσα απόφαση.

Οι περιπτώσεις τόσο αυτής της παραγράφου όσο και των αποκλεισμένων από την διαδικασία επιλογής, επανεξετάζονται από τη δευτεροβάθμια επιτροπή, στην οποία αποστέλλονται ολόκληροι οι φάκελοι των εν λόγω υποψηφίων ενώ παράλληλα σημειώνεται στους πίνακες που θα αναρτηθούν στην Εκπαιδευτική Μονάδα δίπλα στο όνομα κάθε υποψηφίου από τους παραπάνω η ένδειξη «επανεξέταση». Ο υποψήφιος ενημερώνεται για τους λόγους της παραπομπής σε επανεξέταση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής για να έχει τη δυνατότητα ένστασης όπως και οι υπόλοιποι υποψήφιοι. Η επιτροπή μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων παραδίδει στο Διεύθυνση Κατάρτισης Α3 τα στοιχεία όλων των υποψηφίων, τις εκθέσεις αξιολόγησης, τους συγκεντρωτικούς πίνακες αξιολόγησης και τον πίνακα αποκλειομένων.

Ο Διευθυντής του ΚΕΚ Ιωαννίνων την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη του έργου της Επιτροπής αξιολόγησης για την επιλογή Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών, αναρτά σε εμφανές σημείο της Εκπαιδευτικής Μονάδας αντίγραφα του Γενικού Πίνακα Αξιολόγησης και του Πίνακα Αποκλειομένων και ανακοίνωση για το δικαίωμα των Υποψηφίων Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών υποβολής ένστασης κατά των Πινάκων σε προθεσμία 5 (πέντε) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης τους.

Οι ενστάσεις κατά των πινάκων αξιολόγησης από υποψηφίους εκπαιδευτικούς που πήραν μέρος στην επιλογή για να εξεταστούν πρέπει :
> Να έχουν υποβληθεί μέσα στην προβλεπόμενη χρονική προθεσμία.
> Να περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου, και τους συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους ενίστανται αναλυτικά.

2. Με Απόφαση της Διοίκησης του ΟΑΕΔ συγκροτείται στη Περιφερειακή Διεύθυνση του Οργανισμού τριμελής Επιτροπή αποτελούμενη από:
• Τον Περιφερειακό Διευθυντή, ως Πρόεδρο.
• Εκπρόσωπο της Διοίκησης, ως μέλος.
• Διευθυντή Εκπαιδευτικής Μονάδας, ως μέλος Η Επιτροπή αυτή :

> Επανεξετάζει τις περιπτώσεις εκείνες που παραπέμπονται σε αυτή από τη πρωτοβάθμια επιτροπή.
> Κρίνει τις υποβληθείσες ενστάσεις και οι αποφάσεις της είναι τελεσίδικες.
> Ελέγχει και επικυρώνει τους τελικούς Πίνακες Αξιολόγησης Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών και τον Πίνακα Αποκλειομένων όπως αυτοί διαμορφώνονται μετά την επανεξέταση των ανωτέρω.
> Συντάσσει σχετικό πρακτικό, στο οποίο περιλαμβάνονται ο επικυρωμένος Πίνακας Αποκλειομένων και ο επικυρωμένος Γενικός Πίνακας Αξιολόγησης σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη.

Για κάθε θέμα επιλογής ωρομισθίων εκπαιδευτικών, που δεν προβλέπεται από την παρούσα απόφαση, η δευτεροβάθμια επιτροπή ενημερώνει τη Διεύθυνση Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων Α3 του Οργανισμού, αναφέροντας συγχρόνως πρόταση της και ενεργεί μετά από οδηγίες της Διεύθυνσης Α3. Το έργο των Επιτροπών λήγει μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών.

Οι νέοι τελικοί πίνακες, που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση του έργου της παραπάνω επιτροπής, παραδίνονται στον Διευθυντή του ΚΕΚ Ιωαννίνων και αναρτώνται εντός δύο ( 2 ) ημερών στον πίνακα Ανακοινώσεων των Εκπαιδευτικών Μονάδων, ΚΕΚ Ιωαννίνων και στην Ιστοσελίδα ΟΑΕΔ. Από τους πίνακες που θα συνταχθούν κατά κλάδο και ειδικότητα, θα γίνουν οι προσλήψεις του απαραίτητου ωρομισθίου διδακτικού προσωπικού με σειρά προτεραιότητας βάσει των πινάκων αξιολόγησης, ανάλογα με τις ανάγκες του Κ.Ε.Κ.
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που δεν δημιουργηθούν κάποια από τα προκηρυσσόμενα τμήματα ή οι διαθέσιμες διδακτικές ώρες καλυφθούν από το τακτικό εκπαιδευτικό προσωπικό του Οργανισμού, ο ΟΑΕΔ δε θα προβεί σε πρόσληψη ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού των αντίστοιχων κλάδων και ειδικοτήτων. Κατόπιν αυτού, ενδέχεται να μη γίνουν προσλήψεις σε κάποιους από τους προκηρυσσόμενους κλάδους.

Οι αποφάσεις για την πρόσληψη των επιλεγέντων ωρομισθίων εκπαιδευτικών κατά ΚΕΚ εκδίδονται από την Διεύθυνση Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων (Α3) της Διοίκησης του ΟΑΕΔ σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις