Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της προκήρυξης από τον ΟΑΕΔ του Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-25) έτους 2015, οργανώνει επιδοτούμενα σεμινάρια κατάρτισης για τους εργαζομένους, με σχέση εξαρτημένης εργασίας (ΙΚΑ), στις επιχειρήσεις – μέλη του.

ΕΡΓΑΣΙΑ-ERGASIA-cover letter

Τα εν λόγω Προγράμματα χρηματοδοτούνται 100% από τον ΟΑΕΔ και επομένως δεν υπάρχεικαμία οικονομική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις και τους συμμετέχοντες σε αυτά.

Το κάθε πρόγραμμα διαρκεί 32 ώρες και οι συμμετέχοντες αποζημιώνονται με το ποσό των 160€,εφόσον δεν σημειώσουν καμία απουσία. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης τηρείται ηλεκτρονικό παρουσιολόγιο, ενώ βάσει της εγκυκλίου του προγράμματος, κάθε καταρτιζόμενος μπορεί να πραγματοποιήσει το μέγιστο 6 ωριαίες απουσίες.

Ο κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα συμμετοχής σε 1 μόνο σεμινάριο κατάρτισης που υλοποιείται στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος.

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν μετά την έγκρισή τους από τον ΟΑΕΔ, εκτός ωραρίου εργασίας,σε απογευματινές ώρες (έναρξη στις 17.30 περίπου).

Τα αντικείμενα των προγραμμάτων κατάρτισης είναι:

 1. Εκμάθηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Word, Excel, Internet)
 2. Θέματα μηχανογραφημένης λογιστικής και φοροτεχνικών
 3. Οργάνωση και Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
 4. Τεχνικές πωλήσεων κι επικοινωνίας – Marketing
 5. Βασικές γνώσεις Ιταλικής γλώσσας
 6. Ιταλικά για προχωρημένους (επίπεδο 2)
 7. Βασικές γνώσεις Ισπανικής γλώσσας
 8. Βασικές γνώσεις Κινεζικής γλώσσας
 9. Βασικές γνώσεις Τουρκικής γλώσσας
 10. Τουρκικά για προχωρημένους (επίπεδο 2)

Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής:

Στο πρόγραμμα εντάσσονται επιχειρήσεις που είναι μέλη του ΕΒΕΘ, επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους και πληρούν τα κάτωθι:

 • καταβάλλουν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%), για τους εργαζόμενους της επιχείρησης για το έτος 2015.
 • απασχολούν  από 1 έως 25 εργαζόμενους.
 • δεν έχουν κάνει ούτε πρόκειται να κάνουν χρήση των πόρων του ΛΑΕΚ μέσα από το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,24% για τα έτη 2014, 2015.

Επισυνάπτονται:

–  Δήλωση Συμμετοχής που συμπληρώνεται από τους ενδιαφερόμενους

– Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, που υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησηςκαι σφραγίζεται. Προσοχή: Η Υπεύθυνη Δήλωση συμπληρώνεται ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ τόσες φορές όσα και τα αντικείμενα κατάρτισης που θα επιλεγούν από τους εργαζομένους της επιχείρησης.

Κατόπιν σχετικής παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των Προγραμμάτων που ανακοινώθηκε από τον ΟΑΕΔ, οι παραπάνω Δηλώσεις, καθώς και αντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας του κάθε ενδιαφερομένου, πρέπει να κατατεθούν ή σταλούν ταχυδρομικά (courier) στο Τμήμα Μελετών και Έρευνας του ΕΒΕΘ (Τσιμισκή 29, 3ος όροφος) μέχρι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2015.

Για επιπλέον πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Μελετών και Έρευνας του ΕΒΕΘ, τηλ. 2310 370 181 (κ. Γ. Εμμανουηλίδης) και 370 180, (κ. Αντ. Μπούμπουλας, Προϊστάμενος).

Επισυναπτόμενα Αρχεία