ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Σύνοψη των δράσεων. Επισυνάπτονται αναλυτικότερα στοιχεία για κάθε δράση. Πρέπει να σημειωθεί ότι η διαδικασία της προδημοσίευσης στοχεύει στην καλύτερη προετοιμασία των ενδιαφερόμενων και την ανοικτή διαβούλευση προκειμένου να βελτιστοποιηθούν τα χαρακτηριστικά των δράσεων.

ESPA-2014-2020

Η περίοδος υποβολής προτάσεων θα ξεκινήσει με τη δημοσίευση των σχετικών προσκλήσεων και θα διαρκέσει τουλάχιστον 2 μήνες. Στην αξιολόγηση των αιτήσεων ο χρόνος υποβολής δεν προσφέρει κάποιο πλεονέκτημα, ενώ στην παρούσα φάση δεν υπάρχει λόγος προσφυγής σε συμβούλους ειδικευμένους στην κατάθεση αιτήσεων. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι οι δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες προς χρηματοδότηση εφόσον πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.


Δράση:
«Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»


Ωφελούμενοι

Πτυχιούχοι
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991 και
είναι

Άνεργοι
εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή

φυσικά πρόσωπα
πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν γεννηθεί πριν την
1.1.1991, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική
δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.


Αναγκαιότητα Δράσης

·         Η
ανεργία των νέων πτυχιούχων στη χώρα μας αυξήθηκε κατά 13,5 ποσοστιαίες
μονάδες, από το 2008 έως το 1ο τρίμηνο του 2015, (από 6.3%
έφθασε στο 19.8%).

·         Το
ποσοστό ανεργίας (1ο τρίμηνο 2015) των πτυχιούχων
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι το υψηλότερο στην ΕΕ-27

·


Σύμφωνα με την έκθεση του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής
της ΓΣΕΕ
το 2012 1 στους 4 εργαζόμενους αποφοίτους της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (26,4%) απασχολείται σε θέση εργασίας που απαιτεί
χαμηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο
από αυτό που κατέχει (η Ελλάδα
κατέχει το 5ο υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των 27 μελών της ΕΕ στη
συγκεκριμένη κατηγορία).


Οικονομικά Στοιχεία
ΔράσηςΣυνολικός Διαθέσιμος Προϋπολογισμός: 50 εκατ. € σε δύο κύκλους

·
A κύκλος
υποβολή προτάσεων μέσα στο 2015 – αρχές Δεκεμβρίου): 17,5 εκατ.

€ (35%
του Π/Υ)

·
Β κύκλος
υποβολή προτάσεων μέσα στο 2016 – αρχές Ιουλίου : 32,5 εκατ.

€ (65%
του Π/Υ)

 

Ενισχύονται έργα
συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από
5.000 έως 25.000€.

Το ποσοστό ενίσχυσης
των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 100% του συνολικού
προϋπολογισμού της επένδυσης.


Εισοδηματικά
κριτήρια και για τις δύο κατηγορίες δικαιούχων θα τεθούν στην Πρόσκληση
του Προγράμματος.


Αναμενόμενα
Αποτελέσματα

·        
2.200 πτυχιούχοι

·         500
νέες θέσεις εργασίας

 


Δράση
«Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»


Ωφελούμενοι

Φυσικά πρόσωπα που
έχουν γεννηθεί πριν  την 1.1.1991 ή ενώσεις αυτών, τα οποία:

·     
είναι άνεργοι
εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή

·     
ασκούν επαγγελματική
δραστηριότητα και δεν είναι έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

 


Οικονομικά Στοιχεία
Δράσης

 


Συνολικός Διαθέσιμος
Προϋπολογισμός: 120 εκατ. € σε δύο κύκλους

·
A κύκλος
υποβολή προτάσεων μέσα στο 2015 – αρχές Δεκεμβρίου): 48 εκατ. € (40% του
Π/Υ)

·         Β
κύκλος υποβολή προτάσεων μέσα στο 2016 – αρχές Ιουλίου :  72 εκατ. €
(60% του Π/Υ)

Ενισχύονται έργα
συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) έως
60.000,00€.

Το ποσοστό ενίσχυσης
των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 100% του συνολικού
προϋπολογισμού της επένδυσης.


Εισοδηματικά
κριτήρια και για τις δύο κατηγορίες δικαιούχων θα τεθούν στην Πρόσκληση
του Προγράμματος.


Αναμενόμενα
Αποτελέσματα

·        
2.500 νέες επιχειρήσεις

·        
4.500 νέες θέσεις εργασίας

 


Δράση  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ»


 


Ωφελούμενοι

Υφιστάμενες (έχουν
συσταθεί έως την 31/12/2013) μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς του ΕΠΑΝΕκ  • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων,


  • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ),


  • Υλικά / Κατασκευές,  • Εφοδιαστική Αλυσίδα,  • Ενέργεια,  • Περιβάλλον,  • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ,


  • Υγεία.


Οικονομικά Στοιχεία
Δράσης

 


Συνολικός Διαθέσιμος
Προϋπολογισμός: 130 εκατ. € σε δύο κύκλους

·
A κύκλος
υποβολή προτάσεων μέσα στο 2015 – αρχές Δεκεμβρίου): 52 εκατ. € (40% του
Π/Υ)

·         Β
κύκλος υποβολή προτάσεων μέσα στο 2016 – αρχές Ιουλίου :  78 εκατ. €
(60% του Π/Υ)

Ενισχύονται έργα
συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από
15.000€
έως 200.000 €

 


Το ποσοστό ενίσχυσης
ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού
σχεδίου. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό
επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες μόνο μετά την πιστοποίηση
επίτευξης αυτού του στόχου
.


 


Αναμενόμενα
Αποτελέσματα

·        
1.600 – 1.800 επιχειρήσεις

·        
1.500 νέες θέσεις εργασίας

 


Δράση «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ
ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»


 


Ωφελούμενοι

Υφιστάμενες (έχουν
συσταθεί έως την 31/12/2013) πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες
τουριστικές επιχειρήσεις, που απασχολούν
κατά μέσο όρο την τελευταία
τριετία τουλάχιστον μια (1) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.


Οικονομικά Στοιχεία
Δράσης

 


Συνολικός Διαθέσιμος
Προϋπολογισμός: 50 εκατ. € σε δύο κύκλους

·
A κύκλος
υποβολή προτάσεων μέσα στο 2015 – αρχές Δεκεμβρίου): 20 εκατ. € (40% του
Π/Υ)

·         Β
κύκλος υποβολή προτάσεων μέσα στο 2016 – αρχές Ιουλίου : 30 εκατ. € (60%
του Π/Υ)

Ενισχύονται έργα
συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από
15.000€
έως 150.000 €

 


Το ποσοστό ενίσχυσης
ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού
σχεδίου. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό
επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες μόνο μετά την πιστοποίηση
επίτευξης αυτού του στόχου
.


 


Αναμενόμενα
Αποτελέσματα

·        
600-700 επιχειρήσεις

·         500
νέες θέσεις εργασίας

ΠΗΓΗ

[quote]Δείτε ανοιχτές θέσεις εργασίας ΕΔΩ[/quote]