Υποβολή προτάσεων από Δομές και συγκεκριμένα Βρεφικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παιδικούς Σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) & Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Με Αναπηρία για παροχή θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών.

ESPA-2014-2020

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από ωφελούμενους δηλαδή από μητέρες ή τους άνδρες (στους οποίους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών τους και εκείνοι που βρίσκονται σε χηρεία) για παροχή θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας ώστε να εγγράψουν τα παιδιά τους σε Δομές και συγκεκριμένα Βρεφικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παιδικούς Σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) & Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Με Αναπηρία. Η διάθεση των θέσεων στις ωφελούμενες μητέρες θα γίνεται μέσω «Εντολών Τοποθέτησης» από την EETAA ΑΕ (2ο μέρος της Πρόσκλησης στα Σχετικά Αρχεία).

Σε ποιους απευθύνεται

Δομές που διαθέτουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ως:

  • Βρεφικοί Σταθμοί
  • Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
  • Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας
  • Παιδικοί Σταθμοί
  • Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)
  • Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜεΑ)

Οι ως άνω Δομές κατά την υποβολή της αίτησης φορέων δύνανται να είναι ή να ανήκουν σε:

  • Δήμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου αυτών
  • Επιχειρήσεις του ιδιωτικού δικαίου ή Εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 741 του αστικού κώδικα που νομίμως έχουν τη δυνατότητα παροχής αυτών των υπηρεσιών.

Ωφελούμενοι

Γυναίκες που είναι:

  • μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών ή / και
  • μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με Αναπηρία

Ανδρες, στους οποίους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών τους και εκείνοι που βρίσκονται σε χηρεία.

Περίοδος υποβολής

από 17/7/2015 έως 18/8/2015 (Δομές: 17/7 – 31/7/2015 Μητέρες: 5/8 – 18/8/2015 (ώρα 14:00))

Δομές: Καταληκτική ημερομηνία για την ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ παραλαβή των Αιτήσεων Συμμετοχής, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ορίζεται η 31/7/2014 και ώρα 14:00. Η «Αίτηση» υποβάλλεται στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ ταχυδρομικά, σε κλειστό φάκελο, αντίστοιχα με τη γεωγραφική προέλευση των αιτούντων Φορέων. Περισσότερες πληροφορίες στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης (Μέρος Πρώτο) στα Σχετικά Αρχεία.

Ωφελούμενοι (Μητέρες – Ανδρες/ Πατέρες): Η Αίτηση Συμμετοχής των ενδιαφερομένων γυναικών, θα ξεκινήσει να διατίθεται ΜΟΝΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ www.eetaa.gr, της ΕΥΔ του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης www.epanad.gov.gr και της ΚΕΔΕ www.kedke.gr από τις 4/8/2015. 

Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται το χρονικό διάστημα από τις 5/8/2015 έως τις 18/8/2015 και ΜΟΝΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ Ή ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (COURIER). Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των Αιτήσεων, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ορίζεται η 18/8/2015 και ώρα 14:00 βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς (courier).

Αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δεν θα αξιολογούνται.

Για τις διευθύνσεις αποστολής και αναλυτικές  πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μελετήσουν το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης (Μέρος Δεύτερο) που είναι αναρτημένο στην ενότητα Σχετικά Αρχεία σε αυτή τη σελίδα.

Σχετικά αρχεία