Αυξάνεται κατά 1.100 άτομα ο αριθμός που θα προσληφθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή θα συνάψουν σύμβαση μίσθωσης έργου στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού για το έτος 2015

00-ΕΡΓΑΣΙΑ-EGRG0001H

Διαβάστε αναλυτικά τη σημερινή κοινή υπουργική απόφαση:

Θέμα: Αύξηση ορίου μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού των ατόμων που θα
προσληφθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή θα
συνάψουν σύμβαση μίσθωσης έργου, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής του
άρθρου 2 παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού
για το έτος 2015
ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αποφασίζουμε:
1. Τροποποιούμε την αριθμ.οικ.9240/16-3-2015 Κοινή Απόφαση ως εξής:
Ο αριθμός των εγκρίσεων πρόσληψης και ανανέωσης συμβάσεων προσωπικού με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που εντάσσονται στο πλαίσιο
ερευνητικών, αναπτυξιακών συμβολαίων και συγχρηματοδοτούμενων από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρίτους έργων αυξάνεται κατά 1.100 άτομα.
2. Κατά τα λοιπά, εξακολουθεί να ισχύει η αριθμ.οικ.9240/16-3-2015 Κοινή Απόφαση.
3. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
4. Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.